Valtiovarainministeriön HE -luonnos maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta on lausuntovaiheessa. Maakuntauudistuksen myötä myös sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on uudistumassa vuoden 2019 alusta.

Hyvinvointialan liitto kannattaa valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien keskittämistä monialaiseen virastoon. Käsityksemme mukaan uusi valtakunnallinen rakenne mahdollistaa nykyistä järjestelmää paremmin kansalaisten perusoikeuksien ja yleisen edun toteutumisen varmistamisen.

Tavoitteena tasapuolisuus ja hallinnollisen taakan vähentäminen

Hyvinvointialan liitto korostaa valvontaan liittyvän hallinnollisen taakan ja byrokratian vähentämistä nykyisestään. Tässä pyrkimyksessä korostuu valtionhallinnon yhteistyö. Keskeistä on, että palveluntuottajien edellytetään toimittavan viranomaisille vain relevantteja tietoja ja ettei samaa tietoa tarvitse toimittaa useita kertoja eri viranomaisten hallinnoimiin rekistereihin.

Valvonnan osalta Hyvinvointialan liitto korostaa erityisesti sitä, että sen tulee kohdistua itse palveluun ja olla kaikilta osiltaan tasapuolista julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Nykyinen tilanne, jossa yksityiseen sektoriin kohdistetaan lupamääräysten kautta pakottavalla tavalla mm. toimitiloihin ja henkilöstömitoituksiin liittyviä vaatimuksia julkisesta sektorista poikkeavalla tavalla, on ollut pitkään epätyydyttävä. Liiketoimintaympäristön tulee olla kaikille toimijoille tasapuolinen ja toimiva.

Yksityisellä sektorilla on annettavaa valvonnan kehittämistyössä

Uuden viraston toiminnan kehittämisessä tulee kuulla yksityisiä palveluntuottajia säännönmukaisesti valtakunnallisesti ja alueellisesti. Yksityisen sektorin kokemuksia ja osaamista tulee hyödyntää uuden organisaation toimeenpanovaiheessa.

Yksityinen sektori tuottaa tällä hetkellä yli kolmanneksen sosiaalipalveluista ja yli neljänneksen terveyspalveluista ja molemmat osuudet ovat kasvussa. Yksityisen sektorin nykyistä vahvempi mukaan otto viraston toimeenpanoon voi parhaimmillaan tuoda valmisteluprosessiin monipuolistavaa ja loppuasiakkaita hyödyttävää lisäarvoa esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden johtamisen, laatutyön ja toiminnan ohjauksen osaamisen kautta.

Yksityiset ja julkiset samaan rekisteriin

Maakuntalain ja palveluiden tuotannosta annettavan lain myötä tulevat sekä julkiset että yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt saman valvonta- ja rekisteröintijärjestelmän piiriin. Lupajärjestelmästä rekisteröintijärjestelmän siirtymisen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että yksityisen ja julkisen kilpailuneutraliteetti toteutuu. Selkeää kuvaa siitä, miten siirtyminen tapahtuu, ei ole vielä olemassa.

Yksityisellä ja julkisella samaa palvelua samoille asiakkaille tuottavilla toimijoilla tulee olla yhtäläinen mahdollisuus mitoittaa toimintansa resurssit ja toimitilat heti uuden valvontalain voimaan astuessa ilman pitkiä siirtymäaikoja. Hyvinvointialan liitto vaatii lisäksi, että uudistuksen toteuttamistapa tulee olla yksityisten palveluntuottajien tiedossa hyvissä ajoin ennen uudistuksen toteuttamista.

Lue lisää Soten valvonnan uudistumisesta.

Katso myös asiaa koskeva liiton lausunto.

Lisätiedot:

Aino Närkki, johtava elinkeinoasiantuntija, p. 0400 436 438, aino.narkki@www.hyvinvointiala.fi