Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen selvityksen mukaan henkilöstömitoitus toteutuu yksityisissä vanhuspalveluissa laatusuositusten mukaan.

Vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus näyttää Suomessa toteutuvan uuden laatusuosituksen valossa hyvin: yli viidesosalla toimintayksiköistä mitoitus on yli 0,7. Vain 5 % yksiköistä se jää alle 0,5.

Myös hoitajien määrä on seurannut asiakkaiden määrän kasvua. Kahdessa vuodessa kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien määrä on kasvanut noin 1 600:lla. Myös fysioterapeuttien ja sosionomien määrä on kasvanut.

Yksityisellä sektorilla on käytössään julkista useammin kotiutusta tukeva kotiutustiimi ja yksityisellä näiden tiimien lukumäärä kasvaa suhteellisesti julkista nopeammin.

Yksityisellä sektorilla myös suurempi osa työajasta kohdistuu asiakastyöhön.

Yksityisellä sektorilla sairaanhoitajien ja lähihoitajien työajasta kohdistuu suoraan asiakastyöhön selkeästi julkista suurempi osuus. Lähihoitajien kohdalla ero on jopa 20 %:n luokkaa. Muun hoitohenkilökunnan osalta ero on noin 5-10 %.

Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on käytössä 72 %:lla vastanneista kotihoitoyksiköistä.

Kotihoidossa keskimääräinen käyntimäärä on noin 13,5 käyntiä viikossa eikä siinä ei ole tapahtunut muutosta vuoteen 2016 verrattuna. Vain noin 1 % kotihoidon käynneistä tehdään tällä hetkellä etäyhteyden avulla. Toukokuussa 2018 kotihoidossa oli päivittäin keskimäärin 51 700 asiakasta ja ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan piirissä noin 41 000 asiakasta.

THL:n vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimuksessa selvitetään vanhuspalvelujen tilaa kunnissa ja maakunnissa. Tarkastelun kohteena ovat mm. toimintatavat, asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen kotihoidossa ja palveluasumisessa. Tutkimus kattaa 71 % kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista ja 95 % ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaisasiakkaista. Vastaajina selvityksessä oli kotihoidon osalta 865 yksikköä ja ympärivuorokautisen hoidon osalta 1 910 yksikköä. THL on selvittänyt vanhuspalvelujen tilaa vuosina 2014, 2016 ja 2018.