Enemmistö suomalaisista uskoo hoitoon pääsyn paranevan tai pysyvän ennallaan ja sote-palveluntuottajiin luotetaan, kertoo Aula Researchin tekemä tuore kansalaistutkimus. Tutkimuksen tulokset julkistettiin Hyvinvointialan liiton ja Lääkäripalveluyritykset ry:n järjestämässä ”Mitä olisi sote ilman valinnanvapautta” -tilaisuudessa 29.3.2017 Helsingissä.

Yksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen keskeisimmistä tavoitteista on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Kyselyyn vastanneista 61 prosenttia uskoo, ettei palveluun pääsy ainakaan heikkene sote-uudistuksen myötä. Vastaajista 29 prosenttia uskoo tilanteen pysyvän ennallaan ja 32 prosenttia uskoo, että palveluun pääsy paranee jonkin verran tai selvästi. Vastaajista 31 % pelkää palveluun pääsyn heikkenevän.

Yksityinen ja julkinen palveluntuottaja koetaan yhtä vastuullisina Enemmistö vastaajista koki asiakaslähtöisyyden, innovatiivisuuden, joustavuuden, laadukkuuden ja vastuullisuuden kuvaavan yksityisiä terveyspalveluntuottajia erittäin hyvin tai jokseenkin hyvin ja näiden ominaisuuksien keskiarvot olivat kaikki 3,5 ja 3,8 välillä kun niitä arvioitiin asteikolla 1 – 5. Kiinnostava havainto on, että yksityinen ja julkinen saavat vastuullisuudesta keskimäärin saman arvosanan, 3,5.

– Kansalaisten mielestä yksityinen ja julkinen sote-palveluntuottaja ovat yhtä vastuullisia, mikä on hieno asia. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja, onpa se sitten yksityinen tai julkinen, voi menestyä vain toimimalla laadukkaasti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Kenelläkään ei ole varaa toimia asiakkaiden luottamusta rikkoen, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Kilpailu luo kannusteita toiminnan kehittämiseen

Joustavuudessa, innovatiivisuudessa ja asiakaslähtöisyydessä yksityinen palveluntuottaja vetää tutkimuksen mukaan tällä hetkellä selkeästi pidemmän korren. Yksityinen sektori saa joustavuudesta keskimäärin arvosanan 3,8 ja julkinen 2,8 asteikolla 1-5. Innovatiivisuudesta yksityinen sektori saa keskimäärin arvosanan 3,6 ja julkinen 2,8. Asiakaslähtöisyydessä yksityinen palveluntuottaja saa keskimäärin arvosanan 3,8 ja julkinen palveluntuottaja 3,1.

– Tästä asetelmasta julkinen sektori tulee uudessa sote-järjestelmässä valinnanvapauden myötä varmasti petraamaan, uskoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. Avoimen ja terveen kilpailun myötä syntyy kaikille toimijoille kannusteita kehittää palvelujen laatua ja saatavuutta sekä hyödyntää parhaita käytettävissä olevia toimintatapoja ja innovoida uusia. Tällöin hyötyjinä ovat ensisijaisesti palveluja käyttävät asiakkaat.

Kyselytutkimukseen vastasi 2045 henkilöä ympäri Suomen. Otos edustaa yli 18-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna. 95 prosentin luottamustasolla kyselyn virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä kaikki vastaajat -tasolla. Tutkimuksen toimeksiantajina olivat Hyvinvointialan liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lisätietoja:

Melina Mäntylä, tutkimusjohtaja, Aula Research, p. 040 821 7842, melina.mantyla@aularesearch.fi

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 374 164

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry, p. 040 518 5799