Sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat keskusjärjestöjen suosituksen mukaisesti sopineet vuosien 2017 – 2019 kesien osalta koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta. Osapuolten yhteinen ohjeistus on seuraava.

Kesäharjoitteluohjelman tavoitteet

Sosiaalialan neuvotteluosapuolet haluavat omalta osaltaan tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, lukiolaisten ja VALMA-koulutukseen osallistuvien nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman puitteissa.

Tutustumisen tarkoituksena on tarjota koululaisille omakohtaista kokemusta alan työnantajien toiminnasta, työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi halutaan tarjota ohjatusti koululaisille sopivaa käytännön työtä.

”Tutustu työelämään ja tienaa” -mallilla ei ole tarkoitus vähentää työnantajien tarjoamaa tavanomaista kesätyötä ja harjoittelumahdollisuuksia.

Sopimusmääräykset

Sopimuksen määräykset koskevat peruskoululaisia, kymppiluokkalaisia, lukiolaisia ja VALMA-koulutukseen osallistuvia nuoria, joiden työsuhde perustuu ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelmaan.

Kaksi viikkoa tai kymmenen työpäivää kestävän kesäharjoitteluohjelman mukainen työsuhde voidaan sijoittaa 1.6. – 31.8. väliseen aikaan. Nuorella voi olla vain yksi tämän suosituksen mukainen tutustumisjakso samalla työnantajalla kunakin vuonna.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman suorittamisesta työnantaja maksaa kertakaikkisena palkkana 350 euroa vuonna 2019.

Korvaus sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Tämän lisäksi on maksettava ja perittävä koululaisen iän mukaisesti seuraavat sivukulut:

14-15 vuotiaat:
työnantajan tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu

16-vuotiaat:
työnantajan tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu
työnantajan sairausvakuutusmaksu

17-vuotiaat
työnantajan tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu
työnantajan sairausvakuutusmaksu
työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu

18-vuotiaat
työnantajan tapaturmavakuutusmaksu + ryhmähenkivakuutusmaksu
työnantajan sairausvakuutusmaksu
työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksu
työnantajan ja työntekijän TyEL-maksu

Voimassa olevan sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkoja, palkanmääräytymisperusteita ja muita rahanarvoisia etuja koskevia määräyksiä ei sovelleta niihin peruskoululaisiin, kymppiluokkalaisiin, lukiolaisiin ja VALMA-koulutukseen osallistuviin nuoriin, joiden työsuhde perustuu tässä pöytäkirjassa tarkoitettuun kesäharjoitteluohjelmaan. Lukuun ottamatta säännöllisen työajan pituutta heihin ei myöskään sovelleta työehtosopimuksen työaikaa koskevia määräyksiä, mikäli ne vaikeuttaisivat kesätyöharjoitteluohjelman käytännön toteutusta.

Kesäharjoitteluohjelman sisältö

Kesäharjoitteluohjelma tulisi laatia siten, että koululainen saisi mahdollisimman kattavan kuvan sosiaalialan työnantajien toiminnoista. Harjoitteluaikana koululaisen tulisi saada käsitys työpaikkansa sisäisistä toimintatavoista ja eri työtehtävistä.

Harjoitteluaikana yritystoimintaan tutustumisen ja erilaisten töiden teettämisen tulee olla tasapainossa. Harjoitteluohjelmaa suunniteltaessa löytyvät suuntaviivat yrityksen omista perehdyttämismalleista.

”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman toteuttaminen yrityksissä ei ole ristiriidassa työsopimuslain ja voimassa olevien sopimusten työvoiman vähentämistä tai takaisinottoa koskevien määräysten kanssa. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että koululaisten työpanoksella korvattaisiin lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden töitä.

Ennen harjoitteluohjelman käynnistämistä on asiasta syytä tiedottaa luotta-musmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle.

Helsingissä 7.päivänä helmikuuta 2017

HYVINVOINTIALAN LIITTO ry.

TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN ry.

JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL ry.

SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETTUJEN AMMATTIJÄRJESTÖ TALENTIA ry.

JYTY-PARDIA-STHL NEUVOTTELUJÄRJESTÖ ry.