Ensi vuoden alusta voimaan tuleva laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (nk. valvontalaki) velvoittaa tarkistamaan rikosrekisteriotteen vanhusten ja vammaisten kanssa työskentelevältä. Kyse on vastaavasta sääntelystä, joka on voimassa lapsen kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskien.

Iäkkäiden kanssa työskentelyä varten otetta voi hakea lain voimaantulon jälkeen vuonna 2024.

Vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien osalta oikeus ja velvollisuus rikosrekisteriotteen tarkistamiseen tulee voimaan vasta 1.1.2025.

Milloin rikosrekisteriote pyydetään?

Palveluntuottajalla on velvollisuus pyytää yhden vuoden aikana vähintään kolme kuukautta kestävissä työ- ja virkasuhteissa. Palveluntuottajalla on oikeus pyytää yhden vuoden aikana enintään kolme kuukautta kestäviin tehtäviin otettavasta henkilöstä.

Tämä antaa mahdollisuuden selvittää työhön otettavan rikostaustaa myös lyhytkestoisissa sijaisuuksissa palvelunjärjestäjän tai palveluntuottajan harkinnan ja riskiarvioinnin mukaan samoin, kuin yli kolme kuukautta kestävissä palvelussuhteissa

Rikosrekisteriote pyydetään, kun henkilö ensi kerran otetaan työsuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa, muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään tai vammaisen henkilön kanssa. Rikosrekisteriote pyydetään myös, jos jo työsuhteessa olevalle henkilölle annetaan näitä tehtäviä ensimmäisen kerran.

Työntekijän, joka on työsuhteessa lain voimaan tullessa, ei tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta. Lakimuutos koskee vain henkilöitä, jotka otetaan työsuhteeseen lain voimaantulon jälkeen. 

Henkilökohtaista vuorovaikutusta ovat esimerkiksi erilaiset kotiin annettavat palvelut, kuten myös asumisyksiköissä tai tehostetussa palveluasumisessa asukkaan huoneissa tapahtuva hoito. Arvio tehdään aina yksilöllisesti konkreettisten työtehtävien kautta. Arviosta vastaa työnantaja.

Rikosrekisteriotteen esittäminen mainittava hakuilmoituksessa

Työpaikkailmoituksessa on mainittava siitä, että tehtävään otettavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisteriote.

Rikosrekisteriotteen tilaa työntekijä

Työntekijä tilaa rikosrekisteriotteen itse oikeusrekisterikeskukselta ja se annetaan vain henkilölle itselleen. Työntekijä ei voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta. Lisätietoja rikosrekisteriotteen tilaamisesta löytyy oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Ote voidaan tilata vasta, kun henkilön valinta tehtävään on selvä. Ote on voimassa kuusi kuukautta.

Työnantaja saa tehdä henkilön henkilötietoihin ainoastaan merkinnät rikosrekisteriotteen esittämisestä ja otteen päiväyksestä. Työnantaja ei saa ottaa rikosrekisteriotteesta jäljennöstä. Rikosrekisteriote on palautettava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä.

Rikosrekisteriotteesta ilmeneviä tietoja ei saa ilmaista muille kuin sellaisille henkilöille, jotka välttämättä tarvitsevat niitä tehdessään päätöstä siitä, annetaanko henkilölle tehtäviä iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden kanssa.

Lisätietoja