TSN (Tehy, SuPer ja ERTO), JHL, Talentia ja Jyty-Pardia-STHL ovat julistaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle. TSN on julistanut vastaavan kiellon terveyspalvelualalle. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa torstaina 8.2.2018 klo 7.00. JHL:n jäsenistö aloittaa kiellon toteuttamisen klo 6.00.

Kielto tarkoittaa sitä, että kyseisiin liittoihin järjestäytyneet työntekijät oletettavasti liittonsa ohjeistuksen mukaan kieltäytyvät tekemästä ylityötä tai sopimasta vuorojen vaihdoksista kiellon voimassaoloaikana.

Vaikea neuvottelutilanne

Sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimusten voimassaolo on päättynyt 31.1.2018. Työntekijäliitot haluavat työtaistelutoimenpiteellä edistää tavoitteitaan neuvotteluissa, joissa ei toistaiseksi ole edistytty riittävästi heidän toivomallaan tavalla. Neuvottelut sosiaalipalvelualalla jatkuvat 7.2. ja terveyspalvelualalla 9.2. Varsinkin sosiaalipalvelualan neuvottelutilanne on hyvin vaikea, joten sillä sektorilla asia tuskin ratkeaa pikaisesti.

Kiellon ulkopuolelle jäävät

Muihin kuin yllä mainittuihin liittoihin tai niiden jäsenjärjestöihin järjestäytyneet työntekijät, tai työntekijät, jotka eivät lainkaan ole järjestäytyneet, jäävät toimenpiteen ulkopuolelle. He voivat vapaasti edelleen sopia ylityöstä tai vuoronvaihdoksista.

Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikatyöntekijät ja tarvittaessa töihin kutsuttavat tai vaihtelevalla työajalla työtä tekevät liittojen jäsenetkin voivat siis tehdä lisätyötunteja TES:n ylityökynnykseen asti.

Varalla oleva työntekijä ei voi kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä. Sopiessaan varallaolosta työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön.

Paikalliset työaikasopimukset ovat edelleen voimassa, ja säännöllinen työaika suunnitellaan paikallisesti sovituilla säännöillä kuten ennenkin. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske säännöllisen työajan suunnittelua, vaan ylityötä  ja jo suunniteltujen vuorojen vaihtamista.

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehdittava

Sosiaali- ja terveysalalla on tehtäviä, joiden tekemättä jättäminen voi uhata henkeä ja terveyttä. Työnantajan on etukäteen selvitettävä, miten toimintaa voidaan työtaistelutoimenpiteestä huolimatta jatkaa siten, että asiakas- ja potilasturvallisuus eivät vaarannu. Äkillisiin työvoimantarpeisiin näissä töissä kannattaa varautua esimerkiksi sijais- ja keikkalaisjärjestelyillä, alihankkijoiden käyttämisellä tai sopimalla työaikajärjestelyistä järjestäytymättömien työntekijöiden kanssa.

Jos asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta ei voida taata näillä järjestelyillä, ylityöstä tai työvuoroluettelon muutoksista pitää ensisijaisesti pyrkiä sopimaan. Jos sopiminen ei onnistu, yksityisellä sosiaalipalvelualalla työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti muuttaa jo alkanutta työvuoroa, vaan käytännössä on käytettävä sijaisia tai kutsuttava toinen työntekijä töihin vapaalta, jos muutoksen sopiminen ei onnistu.

Hätätyö

Viimeisenä keinona työnantaja voi teettää hätätyötä, jos työaikalaissa säädetyt tiukat edellytykset täyttyvät. Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta. Hätätyötä teetetään säännöllisen työajan ulkopuolella, jolloin kyse on lisä- tai ylityöksi luettavasta työstä, josta on maksettava työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Hätätyöilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto.

Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana. Tunnusmerkkien tulee olla samanaikaisesti olemassa. Tällöin saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Kunnallisen virkaehtosopimuslain 12 §:ssä tarkoitettu suojelutyö koskee vain kunnan viranhaltijoita. Yksityisellä sektorilla ei ole mahdollisuutta suojelutyön teettämiseen.