Suomen hallitus on 16.3.2020 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Hallitus voi toimia vain niiden valmiuslain pykälien mukaisesti, jotka on nimenomaisesti otettu käyttöön käyttöönottoasetuksella. Hallitus on esittänyt eduskunnalle kahta käyttöönottoasetusta:

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönottamisesta välittömästi

Eduskunnan tämänpäiväisen käsittelyn jälkeen Suomessa otetaan valmiuslain 86, 87, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädetyt toimivaltuudet käyttöön koko valtakunnan alueella. Valtioneuvoston asetukset koskien mainittuja valmiuslain kohtia ovat voimassa 19.3.-13.4.2020.

Valmiuslain mainitut pykälät mahdollistavat viranomaisille muun muassa sen, että myös yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt voidaan velvoittaa laajentamaan, muuttamaan tai siirtämään toimintaansa, sijoittamaan hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä ja luovuttamaan toimintayksikön tai osan siitä valtion viranomaisten käyttöön.

Kunnissa voidaan myös luopua kiireettömän hoidon määräaikojen järjestämisestä, sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista ja lasten päivähoidon järjestämisvastuusta valmiuslakiin nojaavalla asetuksella. Valmiuslain pykälät 93-95 koskevat palvelussuhteen ehdoista poikkeamista, irtisanomisoikeuden rajoittamista sekä työvelvollisuutta.

Lain 109 § mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi määrätä tietyn opetustoiminnan keskeytettäväksi tai siirrettäväksi.

Tässä vaiheessa on kyseessä vasta mandaatti maan hallitukselle toimia valmiuslain mahdollistamien toimenpiteiden mukaisesti. Perustuslakivaliokunta painotti, että toimivaltuudet eivät tule automaattisesti ilman erillistä harkintaa sovellettaviksi. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden.

Yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelu- tai varhaiskasvatusalalle ei ole vielä tullut ohjeita tai käskyjä muuttaa toimintaansa miltään osin.

HALI seuraa tilannetta tiiviisti ja käy aktiivista vuoropuhelua muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tilanne on vakava, mutta tästä selvitään. Lopulta.