Työ- ja elinkeinoministeriö on vastikään pyytänyt lausuntoja esityksestä, jossa ehdotetaan kilpailulain yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamista liikevaihdosta riippumatta kaikkiin sellaisiin yrityskauppoihin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuolista tuottaa Suomessa sosiaali- tai terveyspalveluja taikka niihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:lle annettavaa yrityskaupan selvitysaikaa ehdotetaan samalla pidennettäväksi 45 työpäivään. Lausuntokierroksella ollut esitys koskee määräaikaista lakiesitystä vuoden 2018 loppuun.

Ministeriössä on tämän lisäksi valmisteltu myös pysyviä sosiaali- ja terveysalan yrityskauppasääntöjä vuoden 2019 alusta sekä käytännesääntöjä liittyen valinnanvapauslain mukaisten suoran valinnan sote-keskusten ja pk-yritysten väliseen toimintaan.

HALI suhtautuu kielteisesti yrityskauppavalvonnan ulottamiseen kaikkiin alan yrityksiin

Hyvinvointialan liiton mukaan sosiaali- ja terveydenhuollolle ei ole tarvetta luoda omia yrityskauppavalvonnan säännöksiä vaan alalla tulee soveltaa yleisiä kilpailulain säännöksiä, jotka koskevat kaikkia toimialoja.

Ehdotetulla sääntelyllä pyritään hillitsemään ostohalukkuutta toimialalla, jossa on viime vuosina ilmennyt jonkin verran myyntihalukkuutta esimerkiksi yrittäjän tultua eläkeikään. Viime vuosina toteutuneet yrityskaupat ovat olleet valtaosin myyjälähtöisiä. Ehdotettu sääntely ulottaisi yrityskauppavalvonnan siis niihinkin tilanteisiin, joissa kaupan myyjäosapuoli on pieni toimija, koska liikevaihtorajoja ei ole asetettu. Myyntiä suunnitteleville pk-toimijoille esitys aiheuttaisi erityistä haittaa. Pahimmillaan ehdotettu sääntely pitkittäisi tai jopa estäisi kaupan.

Ehdotuksella puututaan perustuslain takaamiin perusoikeuksiin, kuten omaisuudensuojaan tai elinkeinonharjoittamisen vapauteen. Omaisuuden myynti vaikeutuisi tai estyisi, ja joka tapauksessa ehdotettu sääntely vaikuttaisi negatiivisesti omaisuuden arvoon mahdollisissa yrityskaupoissa.

Esitys yrityskauppavalvonnasta lisäisi hallinnollista taakkaa

Lakiesityksen soveltamisala olisi varsin poikkeuksellinen. Se ulottaisi yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajoista riippumatta kaikkiin yrityskauppoihin, joissa yksikin osapuoli tuottaa Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluja. Toteutuessaan esitys aiheutuisi huomattavaa hallinnollista taakkaa sekä yrityskaupan osapuolille että viranomaiselle.

Taloudellinen toimeliaisuus ja yrityskaupat vähenevät

Esityksen perusteluissa arvioidaan, että ehdotettu sääntely olisi omiaan vähentämään halukkuutta yrityskauppoihin. Liitto suhtautuu kriittisesti ehdotukseen, jonka arvioidaan vähentävän taloudellista toimeliaisuutta ja yrityskauppoja Suomessa. Esitys estäisi myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä yhdistämästä halutessaan voimavarojaan kasvun aikaansaamiseksi.

Yrityskaupoissa tavoitellaan tehokkaimpia palvelun tuotantotapoja ja -rakenteita niin sote- kuin muillakin toimialoilla. Sotessa palveluntuottajia velvoittava sääntely asettaa jo nyt reunaehtoja sille, millaisin rakentein ja minkä kokoisten yritysten toimesta palvelua on järkevää tuottaa esimerkiksi ympärivuorokautisissa palveluissa ja suuria investointeja vaativissa palveluissa.

Hyvinvointialan liiton asiaa koskeva työ- ja elinkeinoministeriölle annettu lausunto löytyy täältä.

Aino Närkki
johtava elinkeinoasiantuntija