• Toimitaan ensisijaisesti lastensuojelulain mukaisesti tartuntatautilain näkökulmat ja ministeriön ohjeet  huomioiden.
  • Lasten oikeudet tulisi turvata täysimääräisinä myös poikkeusoloissa (yhteydenpito jne.) Tarvittaessa pitää neuvotella lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän kanssa. Aina parasta, jos yhteinen ratkaisu ja toimintatapa löytyy.
  • Sijaishuollossa olevilla lapsilla tarkoitetaan lapsia, jotka on sijoitettu kiireellisellä sijoituspäätöksellä tai huostaanottopäätöksellä toimeksiantosopimussuhteiseen perhehoitoon, ammatilliseen perhehoitoon tai lastensuojelulaitokseen.
  • Kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Tästä syystä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai lastensuojelulaitoksen johtaja voi eräissä tilanteissa päättää lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden lapselle läheisten henkilöiden välisestä yhteydenpidon rajoittamisesta (LSL 45 §), jos yhteydenpidosta on lapselle fyysistä tai psyykkistä haittaa tai vaaraa.
  • Pääsääntönä tulisi olla, että yhteydenpitoa tuetaan ja mahdollistetaan myös poikkeustilan aikana mahdollistamalla yhteydenpito eri välinein, puhelimitse ja myös tapaamisia mahdollistamalla.
  • Jos yhteydenpitoa rajoitetaan tai sovittuja tapaamisia siirretään, tulisi päätöksessä ja sijaishuoltopaikan asiakirjoissa kuvata ne olosuhteet, joissa yhteydenpitoa voitaisiin rajoittaa tartuntariskiin liittyen (esimerkiksi terveydenhuollon toimintaohjeet ja valmiuslain määrittelemät asiat)
  • Jos jäädään erimielisyystilanteeseen tapaamisen toteuttamisesta, tulisi tehdä yhteydenpidon rajoittamispäätös ja perustella se hyvin ja antaa päätös asianosaisille muutoksenhalua varten.

Lähde: Kuntaliitto