Käsillä olevan raportin tarkoituksena on tuottaa Hyvinvointialan liitolle ja alan sidos-ryhmille ajantasaista ja kattavaa tietoa kotiin vietävien yksityisten palvelujen kokonais-kysynnästä ja –tarjonnasta Suomessa. Kokonaiskysyntä koostuu pääasiassa kuntien ko-tihoidon ja muiden kotiin vietävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysynnästä ja kotitalousvähennykseen oikeuttavien kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden kysynnästä. Kysynnän kautta on mahdollista arvioida yksityisten palveluntuottajien saamaa liike-vaihto kotiin toimitettavissa palveluissa.

Aluksi selvityksessä tarkastellaan kuntien ja kuntayhtymien järjestämis- ja rahoitusvas-tuulla olevaa kuntien kotihoidon palvelukysyntää, joka katetaan omalla palvelutuotan-nolla, asiakaspalvelujen ostoilla julkisyhteisöiltä ja yksityisiltä palvelutuottajilta sekä asiakkaille myönnettävillä palveluseteleillä. Seuraavaksi tutkitaan kotitalousvähennys-järjestelmää ja asiakkaiden profiilia, minkä jälkeen kuvataan palveluntuottajia verohal-linnon ja Tilastokeskuksen tilastojen valossa sekä lasketaan julkisen ja yksityisen toi-minnan osuudet markkinoiden kokonaisarvosta.

Lopuksi tarkastellaan kotitalousvähennysjärjestelmään liittyviä kehittämistarpeita selvi-tyksen tekijän saamien aikaisempien kokemusten ja asiaa koskevien selvitysten pohjal-ta. Esimerkkinä käytetään Ruotsin kotipalvelujen (husavdrag) verovähennyksestä saatu-ja kokemuksia. Kehittämisessä painopistealuetta ovat hoiva-, hoito- ja kotitaloustyöt, joiden avulla kunnallisten palvelujen katveeseen jäävät henkilöt voisivat saada aiempaa paremmin arjessa selviytymisen palveluja. Selvityksen on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith)