Hyvinvointiala HALI ry ja Henkilöstöala HELA ry ovat laatineet sote-alan henkilöstövuokraukseen vastuullisuussuositukset, joihin niiden jäsenyritykset ovat sitoutuneet. Suositusten tarkoituksena on vahvistaa henkilöstövuokrauksen laatua ja vastuullisuutta sekä tarjota hyvinvointialueille tukea tarkoituksenmukaisiin hankintoihin.

Hyvinvointialueet ja muut sote-alan toimijat ostavat henkilöstöalan palveluita tyypillisesti joko yllättävän henkilöstövajeen, kuten sairauspoissaolon, tai pitkään jatkuneen työvoimahaasteen paikkaamiseksi. Usein vuokrahenkilöstöä tarvitaan tilanteissa ja toimipaikoissa, joissa rekrytointi on syystä tai toisesta haastavaa. Valtiokonttorin tilastojen mukaan hyvinvointialueet ja -yhtymät hankkivat vuokratyövoimaa noin 610 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Tämä oli hieman yli kaksi prosenttia hyvinvointialueiden 27,8 miljardin euron toimintamenoista.

Jotta lakisääteiset sote-palvelut saadaan turvattua ja ihmiset saavat tarvitsemansa hoidon, on hyvä, että hyvinvointialueilla ja muilla sote-alan toimijoilla on käytössään useita erilaisia keinoja, joilla työvoimahaasteita voidaan ratkaista. Henkilöstövuokraus on yksi näistä keinoista. Palveluja voidaan hankkia myös esimerkiksi ulkoistamalla tietty palvelukokonaisuus. Palveluja tilatessa on tärkeää määritellä, minkälaisesta palveluhankinnasta on kyse, sillä osapuolten vastuut ja velvoitteet ovat erilaiset vuokrauksessa ja ulkoistuksessa.

HALIn ja HELAn vastuullisuussuositukset sisältävät 20 kohtaa, jotka kattavat esimerkiksi rekrytoinnin ja markkinoinnin toimintamalleja. Suositukset muodostavat vahvan pohjan eettisesti kestävälle toiminnalle niin vuokratyöntekijöiden, työvoimaa tilaavien asiakkaiden kuin koko yhteiskunnan tasolla. Jotta päästään parhaaseen lopputulokseen, hyvinvointialueiden on tärkeää panostaa hankintaosaamiseen ja rakentaa aitoja kumppanuussuhteita yritysten kanssa.

Sote-alan vuokrahenkilöstöä tarjoavan vastuullisen yrityksen on:

 1. Toimittava hyvässä yhteistyössä työn tilaajan kanssa, ja osoitettava organisaatiostaan yhteyshenkilönä toimiva sote-alan ammattilainen tai muu asiantuntija, jolla on hyvä osaaminen sote-alan henkilöstövuokrauksesta.
 2. Vältettävä suorarekrytointia ja työntekijöiden houkuttelua suoraan tilaajan henkilöstöstä kyseisen hyvinvointialueen tilauksiin.
 3. Pidättäydyttävä rekrytointiin tähtäävästä suoramarkkinoinnista tilaajan henkilöstölle ilman vastaanottajan suostumusta.
 4. Pidättäydyttävä harhaanjohtavasta tai palkkoihin keskittyvästä somemarkkinoinnista.
 5. Vältettävä markkinoimasta sellaisia työpaikkoja tai -tehtäviä, joista ei ole tilausta.
 6. Noudatettava tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään asiakkaiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden tietoja.
 7. Omattava kattavat ja voimassa olevat potilas- ja vastuuvakuutukset.
 8. Toimittava ensisijaisesti itse työnantajana vuokraamilleen sote-alan ammattilaisille ja vältettävä pelkkänä välitysorganisaationa toimimista.
 9. Solmittava kirjalliset alihankintasopimukset, varmistettava alihankkijoidensa laatu ja noudatettava tilaajavastuulakia, jos alihankintaa hyödynnetään. Tällöin kyse ei kuitenkaan ole henkilöstövuokrauksesta ja tämä ero on huomioitava myös tilaajan kanssa tehtävässä sopimuksessa.
 10. Keskusteltava tilaajan kanssa siitä, että vuokrattavat sote-alan ammattilaiset saavat laadukkaan perehdytyksen. Perehdytyksestä varsinaiseen työhön vastaa lähtökohtaisesti työn tilaaja.
 11. Solmittava kirjallinen työsopimus jokaisen työntekijän kanssa.
 12. Järjestettävä uusille työntekijöilleen laadukas perehdytys henkilöstövuokrausyrityksen käytänteisiin.
 13. Tarjottava sote-alan ammattilaisilleen säännöllisesti koulutusta, johon varattavasta ajasta sovitaan tilaajan kanssa.
 14. Tarjottava sote-alan ammattilaisilleen työterveyshuolto.
 15. Maksettava vähintään työehtosopimuksen mukaiset palkat, vuorolisät, sairausajan palkat, lomakorvaukset ja lomarahat sekä vanhempainvapaan korvaukset.
 16. Tarjottava mahdollisuuksien mukaan tukea ammattilaisten työhön. Tuki voi olla esimerkiksi neuvontaa vuokratyösuhteeseen liittyvissä kysymyksissä tai työn tekemisessä. Vastuu työn johtamisesta ja valvonnasta on kuitenkin tilaajalla.
 17. Huolehdittava työnantajan vastuulla olevien verojen ja muiden työnantajamaksujen suorittamisesta, myös matkakorvausten ja majoitusten mahdollisista ennakonpidätyksistä, työntekijöiden vakuutuksista sekä ulkomaalaisten työntekijöiden luvista ja todistuksista (A1).
 18. Toteutettava mahdollinen kansainvälinen rekrytointi eettisesti ja huolehdittava siitä, ettei työntekijöiltä peritä lainvastaisia työnvälitysmaksuja.
 19. Vältettävä ulkomaisten opiskelijoiden epäeettistä sitouttamista esimerkiksi maksamalla lukukausimaksuja. Opiskelijoilta ei tule periä koulutusmaksuja.
 20. Laadittava vastuullisuusraportti, mikäli sovellettava sääntely sitä edellyttää.

Lisätiedot

Kuuva Joel

Joel Kuuva

Pääekonomisti

050 414 6444

Lisätiedot

Sammaljärvi Ilona

Ilona Sammaljärvi

Viestintäpäällikkö

044 596 5549

Lisätiedot