Verohallinto on ilmoittanut, että yksi verovalvonnan painopistealueista vuonna 2023 ovat yksityiset sosiaalihuoltopalveluiden tuottajat. Toiminnan luonteen takia tarkastus tullee painottumaan erityisesti arvonlisäverotukseen. Verotarkastukseen voi valmistautua etukäteen, jolloin sitä ei myöskään tarvitse jännittää. Tässä jutussa kerromme parhaat vinkit valmistautumiseen.

Arvonlisäverolain mukaan veroa ei suoriteta sosiaalihuoltona tapahtuvasta tavaroiden ja palveluiden myynnistä. Sosiaalihuoltoa on sosiaaliviranomaisen valvomaa yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajan toimintaa, jonka tarkoituksena on muun muassa huolehtia lasten, nuorten, iäkkäiden sekä vammaisten henkilöiden huollosta. Tämä näennäisen yksinkertainen määritelmä sisältää muutaman yleisen kompastuskiven.

Sosiaalihuoltopalvelun verottomuuden edellytyksenä on, että palvelun tuottaminen on valvottua. Käytännössä valvova viranomainen on Valvira tai Aluehallintovirasto sekä muun kuin ympärivuorokautisen hoivan osalta ne hyvinvointialueet, joiden alueella palvelua tuotetaan. Sosiaalipalvelun tuottajalla tulee siten olla ympärivuorokautisessa hoivassa lupa ja muiden palveluiden osalta hyvinvointialueelle tehty ilmoitus tuotetun palvelun sisällöstä ja laajuudesta. Vain luvan saanut tai ilmoituksen tehnyt toimija voi tuottaa sosiaalihuoltopalvelua arvonlisäverottomasti.

Ympärivuorokautisen hoivan tuottamisen edellytys on valvovan viranomaisen lupa, jonka perusteella tuotettava palvelu on arvonlisäveroton. Sosiaalihuollon palvelun tuottaja voi kuitenkin tuottaa toiminnassaan myös sellaista palvelua, joka ei välttämättä täytä sosiaalihuoltopalvelun määritelmää. Yksi esimerkki tällaisesta palvelusta on sosiaalihuoltoalan työvoiman vuokraus. Jos esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat sosiaalihuollon palveluntuottajat vuokraavat keskenään sosiaalihuollon työvoimaa, on myynti lähtökohtaisesti arvonlisäverollista ja vero ostajalle vähennyskelvotonta.

Muiden kuin ympärivuorokautisen hoivan palveluiden osalta uusi valvova viranomainen on hyvinvointialue. Ensimmäiseksi tulee siis huolehtia siitä, että ilmoitus palveluiden tuottamisesta on tehty hyvinvointialueelle, jotta varmistetaan verottomuuden edellytykset. Toiseksi tulee varmistaa, että tuotettu palvelu täyttää sosiaalihuollon määritelmän. Esimerkiksi aivan kaikkea ei voi tuottaa arvonlisäverottomana kotipalvelun tukipalveluna. Kolmanneksi sosiaalihuoltopalvelu tulee olla tuotettu sosiaalihuollon tarpeessa olevalle asiakkaalle. On tärkeä huomata, että kukaan ei ole sosiaalihuollon asiakas pelkästään esimerkiksi ikänsä vuoksi. Siten vaikkapa ikäihmiselle tarjottu siivouspalvelu on lähtökohtaisesti arvonlisäveroton vain, jos ikäihmisen kanssa on olemassa esimerkiksi vanhuspalvelulain perusteella tehty palvelutarpeen arvio, jossa on mainittu siivouspalvelu.

Edellä mainittujen lisäksi palvelun tuottamisesta sosiaalihuollon asiakkaalle tulee olla viranomaisen päätös tai kirjallinen sopimus, palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa sekä tuottajan omavalvontasuunnitelma.

Sosiaalihuollon arvonlisäverottomuuden edellytysten ohella Verohallinto tulee odotettavasti tarkastamaan myös arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuuden siltä osin kuin toimija harjoittaa sekä arvonlisäverollista että -verotonta toimintaa. Myös kiinteistöistä tehdyt arvonlisäverovähennykset lienevät Verohallinnon mielenkiinnon kohteena.

Verotarkastukseen voi valmistautua etukäteen varmistamalla, että edellä mainitut edellytykset toteutuvat sekä tarpeen mukaan läpikäymällä myös tehdyt arvonlisäverovähennykset. Läpikäynnin voi tehdä itse tai yhteistyössä arvonlisäverotuksen asiantuntijan kanssa. Jos verotarkastajat ovat jo tulleet kylään ja esittävät maksuunpanoja, on niiden edellytykset hyvä käydä läpi asiantuntijan kanssa. Hyviä vinkkejä verotarkastukseen ja sosiaalihuollon arvonlisäverotukseen saat 25.5. järjestettävästä maksuttomasta Valmiina verotarkastukseen -webinaarista.