Yritykset ja järjestöt tuottavat arviolta jo yli 40 prosenttia kuntien järjestämisvastuulla olevasta ikääntyneiden ja erityisryhmien palveluasumisesta. Suuret yli 250 henkilöä työllistävät kotimaahan rekisteröidyt yritykset ovat lisänneet jonkin verran markkina-osuuttaan kuntien avautuvilla palvelumarkkinoilla. Osa markkinaosuuden kasvusta on tapahtunut orgaanisesti ja osa yritysostojen avulla, mutta pääosa toimijoista on edelleen pk-sektorin toimijoita. Alan yritysten kokonaismäärä on vähentynyt kuitenkin 509 yri-tyksestä 424 yritykseen vuosina 2007-17.

Käsillä olevan raportin tarkoituksena on tuottaa Hyvinvointialan liitolle, valtiohallinnol-le ja muille sidosryhmille taustatietoja ikääntyneiden ja vammaisten asumisen sisältävis-tä sosiaalipalveluista.2 Selvityksen painopistealue on palvelutalo- ja asumispalvelussa, jossa asumiseen sisältyy ympärivuorokautisia hoiva- ja hoitopalveluja tai määrättyjä tukipalveluja ilman ympärivuorokautista palveluntarvetta. Kuvauksen kohteina ovat muun muassa kuntien palvelukysyntä, palveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat sekä palvelutuotannossa tarvittava rakennuskanta.

Peruslähteinä käytetään Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoa, alu-eellista yritystoimintatilastoa, aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoa, kuntata-loustilastoa ja rakennuskantatilastoa sekä palveluasumisesta laadittuja selvityksiä. Tilas-tokeskuksen yrityksiä ja kuntien taloutta koskevat tilastot ulottuvat vuoteen 2017. Yri-tysten ja järjestöjen toimipaikkoja ja palvelutalojen rakennuskantaa koskevat tuoreim-mat tilastot ovat vuodelta 2016. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).