Oheisessa raportissa tarkastellaan tilastojen valossa varhaiskasvatusalan kunnallisia ja yksityisiä palveluntuottajia, toimialan markkinoiden laajuutta ja sen jakautumista julki-seen kuntien palvelutuotantoon sekä yksityiseen palvelutuotantoon koko Suomessa ja maakunnittain. Raportissa kuvataan lyhyesti myös varhaiskasvatuksen historiaa, tavoit-teita, toimintatapoja ja lainsäädännöllistä kehystä.1

Liitteessä on tilastollinen kuvaus päiväkotikiinteistöistä osana Tilastokeskuksen vastaa-vaa hanketta. Raportin pääasiallisina lähteinä ovat Tilastokeskuksen kuntataloustilasto, rakennuskantatilasto, yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, alueellinen yritystoiminta-tilasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tilastojulkaisut. Raportin on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).