Käsillä olevan tilastollisen raportin tarkoituksena on tuottaa Hyvinvointialan liitolle ja
alan sidosryhmille ajantasaista ja kattavaa tietoa kotiin vietävien yksityisten palvelujen kokonaiskysynnästä ja –tarjonnasta Suomessa. Kokonaiskysyntä koostuu pääasiassa kuntien kotihoidon ja muiden kotiin vietävien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kysynnästä ja kotitalousvähennykseen oikeuttavien kotitalous-, hoiva- ja hoitotöiden kysynnästä. Kysynnän kautta on mahdollista arvioida myös yksityisten palveluntuottajien saamaa liikevaihtoa kotiin annettavissa palveluissa.

Raportissa tarkastellaan ensin kuntien ja kuntayhtymien oman kotihoidon palvelutuotannon laajuutta sekä kuntien palvelukysynnän kokonaisarvoa, joka katetaan omalla palvelutuotannolla, asiakaspalvelujen ostoilla muilta julkisyhteisöiltä ja yksityisiltä palvelutuottajilta sekä asiakkaille myönnettävillä palveluseteleillä. Seuraavaksi raportissa tarkastellaan kotitalousvähennysjärjestelmää ja asiakkaiden profiilia, minkä jälkeen kuvataan yksityisiä palveluntuottajia tilastojen valossa sekä julkisen ja yksityisen toiminnan osuutta markkinoiden kokonaisarvosta.

Raportissa tarkastellaan lopuksi kotitalousvähennysjärjestelmään liittyviä kehittämistarpeita selvityksen tekijän saamien aikaisempien kokemusten ja asiaa koskevien selvitysten pohjalta. Siinä yhtenä lähteenä käytetään Etelä-Karjalan liiton rahoittamaa ja Saimaan ammattikorkeakoulun toteuttamaa EAKR-hanketta, missä yhtenä tehtävänä oli selvittää yksityisen toiminnan laajuutta kotiin vietävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa eli kotihoidon palveluissa Etelä-Karjalan alueella. Selvityksen on laatinut tutkija Pekka Lith (Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith).