Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus olisi vuonna 2021 yli 2,8 miljoonaa euroa.

Kaupunki maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta 133,80 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivatuotannosta kunnalle oli 127,11 euroa. Sama palvelu maksoi Oulun tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 173,24 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä kuudessa yksikössä olisi vuonna 2021 yli 2,8 miljoonaa euroa.

Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus Oulun alueella oli 0,64*.

Viitteet ja laskentaperiaatteet

*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta ”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.

– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Laskelmat on tehty vuoden 2021 toteutuneiden toimintamenojen perusteella. Mahdollisissa tulevaisuuteen suuntaavissa arvioissa tulee ottaa sekä julkisen että yksityisten toimijoiden osalta huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset kuten lakisääteisen henkilöstömitoituksen nousu, inflaatio, mahdolliset tulevat palkankorotukset sekä pahenevan työvoimapulan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.