Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

[perjantai 15.39] Aino Kemppainen

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus olisi vuonna 2021 jopa 7,1 miljoonaa euroa.

Koko tuotannon arvo tutkituissa 14 yksikössä oli 36,7 miljoonaa euroa. PHHYKY:n yksikkökohtaisten tuloslaskelmien perusteella kuntayhtymän oma tuotanto tehostetussa palveluasumisessa maksoi keskimäärin 144,94 € per hoivavuorokausi. Vastaava palvelusetelillä tuotettu yksityisen palveluntarjoajan ostopalvelu maksoi kuntayhtymälle 116,95 € per hoivavuorokausi. Ostopalvelun kustannuksissa on huomioitu kuntayhtymän saama 5 % alv-palautus. Hinta ennen alv-palautusta oli 123,10 €.

Yhteen laskettuna erotus kunnan oman tuotannon ja ostopalvelun välillä olisi tutkittujen yksiköiden osalta 7,1 miljoonaa euroa.

Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus oli PHHYKY:n alueella 0,57*.

Viitteet ja laskentaperiaatteet

*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.

– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Laskelmat on tehty vuoden 2021 toteutuneiden toimintamenojen perusteella. Mahdollisissa tulevaisuuteen suuntaavissa arvioissa tulee ottaa sekä julkisen että yksityisten toimijoiden osalta huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset kuten lakisääteisen henkilöstömitoituksen nousu, inflaatio, mahdolliset tulevat palkankorotukset sekä pahenevan työvoimapulan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.