Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2021 lähes 9,8 miljoonaa euroa.

Kaupunki maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta keskimäärin 125,08 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivatuotannosta kaupungille oli 118,83 euroa.

Sama palvelu maksoi Turun kaupungin tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 152,7 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä 8 yksikössä olisi Turussa vuonna 2021 9,79 miljoonaa euroa.

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puuteellisuus. Yksityisen ja julkisen tuotannon vertailtavuuden sekä julkisten yksiköiden vertailtavuuden mahdollistamiseksi tilinpäätöksiin on lisätty 5 % suuruiset vyörytykset. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vertailukohtana Turulle toimivien alueiden vyörytykset samalta ajalta olivat 5,8 %–11,0 %.

Tilinpäätöksiin sisällytetty tulosyksikkö 5568 ”ST/Vanhuskeskus 4 yhteiset toiminnot” on jätetty kohdistamatta HALI:lle toimitettuihin ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannuksiin, sillä HALI:lla ei ole kaikkea kustannusten kohdistamiseen tarvittavaa dataa saatavilla. Harkinnanvarainen ratkaisu on tehty julkisen toimijan hyväksi.

Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus oli Turun alueella 0,61*.

Viitteet ja laskentaperiaatteet

*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta ”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.

– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Laskelmat on tehty vuoden 2021 toteutuneiden toimintamenojen perusteella. Mahdollisissa tulevaisuuteen suuntaavissa arvioissa tulee ottaa sekä julkisen että yksityisten toimijoiden osalta huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset kuten lakisääteisen henkilöstömitoituksen nousu, inflaatio, mahdolliset tulevat palkankorotukset sekä pahenevan työvoimapulan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.