Työsuhdevalikko

Sijaiset ja keikkatyöntekijät

Kun tehdään työsopimus sijaisuuksia ja keikkoja tekevän työntekijän kanssa, valittavina on kaksi vaihtoehtoa:

1. Jokaisesta sijaisuusjaksosta (tai usean ennalta tiedetyn sijaisuusjakson kokonaisuudesta) sovitaan erillinen määräaikainen työsopimus.

  • Ei sitoumuksia puolin tai toisin määräajan päättymisen jälkeen.
  • Loppupalkka lomakorvauksineen maksetaan kunkin sovitun sijaisuuden/keikan päätyttyä.
  • Käytetään ainakin harvemmin toistuvissa sijaisuuksissa.
  • Työntekijän oikeus sairausajan palkkaan alkaa vasta työnteon alettua, ja oikeus arkipyhälyhennyskorvaukseen tulee vähintään kaksi viikkoa kestävissä työsuhteissa.
  • Usein toistuvissa lyhytaikaisissa sijaisuuksissa ja keikoissa tätä mallia voidaan täydentää yksityisellä sosiaalipalvelualalla runkosopimuksella, jossa on kerralla sovittu niistä työsuhteen ehdoista, joita tullaan noudattamaan kunkin sijaisuuden/keikan aikana. Kukin sijaisuus/keikka (tai kerralla sovittu keikkojen kokonaisuus) on yhä oma määräaikainen työsuhteensa.

2. Sovitaan toistaiseksi (tai pidemmän määräajan, esimerkiksi lomakauden) voimassa oleva työsuhde työtilanteen mukaan vaihtelevalla työajalla (rajat 0 h – täysi työaika, ellei työnantaja voi sitoutua tiettyyn vähimmäistyöaikaan, esim. 15 h/vko).

  • Mallilla voidaan paremmin sitouttaa hyvin usein tarvittava sijainen työyhteisöön
  • Palkka maksetaan normaaleina palkanmaksupäivinä ja lomapalkat tai lomakorvaukset lomia pidettäessä tai työsuhteen päättyessä, jos lomia ei ole ehditty pitää
  • Työnantajalla on työsopimuslain mukainen velvoite tarjota osa-aikatyöntekijälle lisätyötä
  • Työntekijällä on oikeus keskimääräisen työajan mukaan laskettavaan arkipyhälyhennyskorvaukseen ja sairausajan palkkaan työvuoroluettelon ja sen päättymisen jälkeen keskimääräisen työajan perusteella.

Tärkeää on, että osapuolet ymmärtävät työsuhteen keston samalla tavoin.