Valikko

Vammaisten henkilökohtainen avustaminen

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on sovittu työaikajoustoista, jotka koskevat vammaispalvelulain mukaisia vammaisen henkilön henkilökohtaisia avustajapalveluita. Alla esitellään pääkohdat sovituista asioista.

Työaikamuoto

Henkilökohtaiseen avustajatoimintaan voidaan soveltaa jaksotyöaikaa.

Jaksotyöajassa työvuoroista laaditaan etukäteen työvuoroluettelo. Työvuoroluetteloon merkitään luettelon laadintahetkellä tiedossa olevat vuorot. Tämän jälkeen voidaan sopia lisätyövuoroista.

Työvuoro muuttuu tai peruutetaan

Jos työvuoroluetteloon suunniteltua työvuoroa ei voida toteuttaa ennalta arvaamattomasta syystä (esimerkiksi kun avustettava siirtää tai peruuttaa suunnitellun vuoron), työvuorolistan muutoksesta pyritään sopimaan avustajan kanssa. Ellei muutoksesta onnistuta sopimaan, työnantaja voi määrätä työvuorolistan muutoksesta työehtosopimuksen 6 § 7-kohdan mukaisesti.

Jos työnantaja muuttaa tai peruuttaa vuoron, avustajalle maksetaan peruspalkka vähintään suunnitellun työvuorolistan mukaisilta tunneilta. Tuntikohtaiset lisät (ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntailisä) maksetaan tehtyjen tuntien perusteella.

Poikkeuksellisen pitkistä työvuoroista sopiminen

Pidempikestoisiin avustustarvetilanteisiin liittyen avustaja ja hänen työnantajan­sa voivat sopia poikkeusjärjestelyistä työaikoihin.

Yhteisesti voidaan sopia työvuoron pituus työehtosopimuksen 6 §:stä poikkeavaksi, kunhan sään­nöllinen työaika tasoittuu työehtosopimuksen mukaiseksi sovelletulla tasoittumisjaksolla.

Sopimus poikkeuksellisen pitkistä työvuoroista suositellaan lähetettäväksi tiedoksi niille työehtosopimusosapuolille, joiden jäseniä sopimus koskee.