Valikko

Työsuhteen pitäminen purkautuneena

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta alkaen (työsopimuslain 8 luvun 3 §). Jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa poissaolostaan työnantajalle hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu.

Edellytyksiä, joilla työsopimus voidaan katsoa purkautuneeksi, on arvioitava tilannekohtaisesti. Ensimmäinen edellytys on, että työntekijän poissaolo on luvaton. Toinen edellytys on, että työntekijä laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa ilman pätevää syytä.

Jos työntekijä on ilmoittanut poissaolostaan, työsopimusta ei voida käsitellä purkautuneena, vaikka poissaololle ei olisikaan työnantajan mielestä pätevää perustetta. Toisaalta työnantajalla on oikeus käsitellä työsopimusta purkautuneena, vaikka poissaololle olisikin jälkikäteen arvioiden pätevä syy, mutta työntekijä ei ole ilmoittanut poissaolostaan työnantajalle. Työsopimuksen purkautumisen peruuntumisen perusteeksi ei riitä esimerkiksi se, että työntekijä toimittaa työnantajalle jälkikäteen lääkäritodistuksen. Työntekijän on lisäksi näytettävä, että hän ei ole pystynyt ilmoittamaan poissaolostaan työnantajalle seitsemän päivän aikana.

Jos työntekijä on luvatta pois töistä, hänen menettelyään voidaan arvioida normaalin työsopimuksen irtisanomis- ja purkuoikeuden kautta, vaikka työsopimuksen purkautuneena pitämisen edellytykset eivät täyttyisikään.

Jotta työsopimusta voidaan pitää purkautuneena, työnantajalla ei ole voinut olla tiedossa työntekijän poissaolon syytä eikä työnantaja ole voinut päätellä sitä muistakaan olosuhteista. Työnantajalla on selonottovelvollisuus: Työntekijän poissaolon syy on pyrittävä selvittämään kohtuullisin toimenpitein. Näin on toimittava erityisesti silloin, jos työntekijä on ollut sairauslomalla ja jättää palaamatta ilmoittamanaan ajankohtana.

Jos työntekijä ei vastaa työnantajan yhteydenottoihin, työsuhteen päättämisen kynnys ylittyy yleensä selvästi, kun poissaolo on jatkunut seitsemän päivää. Jos työnantaja tietää, että työntekijä on sairautensa vuoksi kykenemätön kaikkeen yhteydenpitoon, työnantajan on pääteltävä, että työsopimuksen purkautuneena pitämiselle ei ole edellytyksiä ja että sairauspoissaolo jatkuu. Työnantajan on siis tapauskohtaisesti pääteltävä käytettävissä olevien tietojensa avulla, täyttyvätkö purkautuneena pitämisen edellytykset.

Seitsemän päivän jaksoon lasketaan mukaan kaikki kalenteripäivät, myös viikonloput. Poissaolojaksolle sijoittuvat arkipyhät (esim. pääsiäinen, joulunpyhät) saattavat kuitenkin oikeuskäytännön mukaan pidentää työsopimuksen purkautumiseen tarvittavan poissaolojakson kestoa.

Kun työnantaja katsoo työsopimuksen purkautuneen, työnantajan on ilmoitettava asiasta työntekijälle ja maksettava lopputili. Työsopimuksen katsotaan tällöin päättyneen heti ensimmäisestä poissaolopäivästä lukien.