Valikko

Viimeisimmät palkankorotukset


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-osapuolet Hyvinvointiala HALI ry, Sote ry (SuPer, Tehy, ERTO), JHL, Talentia ja Salli (Jyty, PRO, STHL) ovat hallinnoissaan vahvistaneet 8.6.2023 saavutetun neuvotteluratkaisun yli 72 000 työntekijän toimialalle. 

Yhteensä 2 vuoden ja 8 kuukauden sopimuskauden palkankorotusten kumulatiivinen taso on 13,52 %. Lähihoitajilla ja tätä koulutetummilla ammattiryhmillä palkat nousevat enemmän. Heillä vähimmäispalkkojen nousu on keskimäärin 14,7 %. 

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2023 – 31.12.2025. Ensimmäiset palkankorotukset ovat syyskuussa. Palkankorotusten määrät ja ajankohdat löydät alla olevasta taulukosta.

Soveltamisohjeen paikallisen erän jakamisesta löydät taulukon alta. Taulukon alta löytyvät myös allekirjoituspöytäkirjan mukaiset palkkataulukot 2023 – 2025 sopimuskaudelle, joihin on laskettu mukaan kaikki yleis-, taulukko- ja alarajakorotukset.

Sopimuskauden 1.5.2023 – 31.12.2025 palkankorotukset

Vuosi 2023

1.9.2023

3,6 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.9.2023

Vähimmäispalkkoja korotetaan 3,6 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,9 – 2,2 %

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,56 %

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 5,8 %

Vuosi 2024

toukokuu-kesäkuu

470 € kertaerä. Kustannusvaikutus 1,3 %

1.8.2024

2,4 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2024

Vähimmäispalkkoja korotetaan 2,4 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,6 – 1,8 %.

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,47 %

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 4,2 %+1,3 % kertaerä = 5,5 %

Vuosi 2025

toukokuu

varhaiskasvatuksen pitovoiman kertaerä 150 €

1.8.2025

1,0 % palkkojen yleis- ja taulukkokorotus

1.8.2025

Vähimmäispalkkoja korotetaan 1 % yleis- ja taulukkokorotuksen lisäksi kaikissa palkkaryhmissä ja palveluslisäportaissa 1,0 – 1,2 %

Keskimäärin alarajakorotuksen palkkatasoa nostava kustannusvaikutus toimialalla on 1,04 %

1.8.2025

Muun kuin varhaiskasvatuksen 0,7 % paikallinen ”hyvinvointialueiden vetovoimaerä”

Lähihoitajilla ja koulutetuilla ammattiryhmillä vähimmäispalkat nousevat 2,2 %+0,7 % paikallinen erä = 2,9 %

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 2023-2025

sos-palv_-tes-2023-2025-palkkataulukot-final.xlsx, 36 kt, 8.8.2023

xlsx

Paikallisen erän soveltamisohje, yksityinen sosiaalipalveluala

sos-palv_-tes-2025-paik-eran-sov-ohje-final.docx, 25 kt, 12.6.2023

docx

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan vuoden 2023 palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.11.2023 ja lisäksi kertaerä maksetaan kesäkuussa. Tämä korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen.

Tilanteen tausta

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet (HALI ja Sote/HALI ja UNIONI) ovat käyneet keskustelua terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisesta palkkakirjauksesta (vuonna 2023 toteutettavat korotukset) ja sen tulkinnasta kevään 2023 aikana.

Voimassa olevan työehtosopimuksen 23.6.2022 päivätyn allekirjoituspöytäkirjan 6. kohdan mukaisesti osapuolet ovat päässeet lopputulokseen uudesta palkkakirjauksesta vuodelle 2023, joka korvaa aikaisemmin sovitun kirjauksen. Sovitut muutokset koskevat vuodelle 2023 tehtäviä palkankorotuksia. Muilta osin työehtosopimus säilyy ennallaan muuttumattomana.

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee voimaan vasta 1.11.2023 (ei 1.6.2023). Vastineena korotusajankohdan myöhentämisestä on sovittu kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti. Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet terveyspalvelualaa koskevasta työehtosopimuksesta seuraavasti:

Kertaerä kesäkuussa 2023

Kertaerän suuruus on 450 euroa ja se maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.

Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Osa-aikatyön prosentti lasketaan 1.5.-31.5.2023 työajan mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevien osalta työaika lasketaan 3 kk tarkastelujaksolta helmi-huhtikuu (1.2.2023 – 30.4.2023).

Kertaerää ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertaerän maksuajankohtaa. Kertaerä maksetaan kuitenkin, jos työntekijä on irtisanoutunut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle.

Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa.

Palkankorotukset 1.11.2023

Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Korotukset toteutetaan seuraavasti:

1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja.

1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta.

Edellä mainitut korotukset lasketaan erikseen työntekijän 31.10.2023 voimassa olevasta palkasta siten, etteivät korotukset kertaannu.

Mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä, ei yleiskorotusta 0,735 % jaeta 1.11.2023, vaan paikallisen erän osuus sekä edellä tarkoitettu yleiskorotus jaetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024. Tällöin korotus kohdistuu työntekijöiden 31.1.2024 voimassa oleviin henkilökohtaisiin palkkoihin.

Työnantaja voi halutessaan antaa korotuksen joko kokonaan tai osittain etukäteen, kuitenkin aikaisintaan 1.6 alkaen, jolloin aiemmin annettu korotus vähennetään 1.11.2023 korotusprosentista.

Mahdollisissa lisäkysymyksissä voitte olla yhteydessä työsuhdeneuvontaan työpäivinä klo 10–14 p. 09 1728 5550 tai sähköpostitse osoitteeseen tyosuhdeneuvonta@hyvinvointiala.fi.


Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Työntekijöiden 31.5.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 3,5 prosenttia.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2023 lukien 2,7 prosenttia SOTE-sopimuksen vuoden 2023 palkkaohjelmakorotuksen mukaisesti.

Palkkataulukon löydät alla olevasta liitteestä.

Ensihoitopalvelualan palkkataulukko 1.10.2023 lukien

ensihoito-palkkataulukko.docx, 14 kt, 15.6.2023

docx

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Palkankorotukset

Palkkoja korotetaan 1.9.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella. 

Lisäksi toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan toimihenkilölle 414 euron kertaerä. Kertaerä maksetaan toukokuussa työpaikan normaalina palkanmaksupäivänä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että toimihenkilön yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.4.2023 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuonna 2024 palkkoja korotetaan 1.8.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 prosentin korotuksella. Lisäksi jaetaan järjestökohtainen paikallinen erä 0,5 prosenttia. Paikallisen erän suuruus lasketaan työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2024 kuukausipalkoista ja jaetaan 1.8.2024 lukien. Lisäksi henkilöstön edustajien korvauksia sekä hälytysrahaa korotetaan 5 prosenttia 1.5.2023 alkaen.

Tekstimuutokset

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen tekstisisällöt pysyivät pitkälti samoina kuin edellisessä TES:ssä. Merkittävin tekstimuutos uudessa TES:ssä on perhevapaamääräysten saattaminen vastaamaan perhevapaauudistusta. Jatkossa molemmilla vanhemmilla on oikeus 32 päivän palkalliseen vanhempainvapaaseen. Lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 päivän palkalliseen raskausvapaaseen.

Malli paikallisen erän sopimukseksi

malli-paikallisen-eran-sopimukseksi.pdf, 70 kt, 10.6.2021

pdf