Valikko

Sairauspäivärahojen hakeminen

Työntekijä voi saada Kelasta sairauspäivärahaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden ajalta. Sairauspäivärahan hakuaika on kaksi kuukautta. Myös osasairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa osa-aikatyön alkamisesta.

Sairauspäivärahaa voi hakea työntekijä itse tai työnantaja, joka maksaa palkkaa sairausajalta. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa, terveyspalvelualan työehtosopimuksessa ja sosiaalialan järjestötyötä koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu sairausajan palkallisista jaksoista, joten työnantajan on syytä huolehtia sairauspäivärahan hakemisesta.

Jos työntekijä laiminlyö lääkärintodistuksen toimittamisen työnantajalle tai lisäselvityksen toimittamisen Kelaan, ja työnantaja jää sen vuoksi ilman sairauspäivärahaa palkalliselta sairausajalta, työnantaja maksaa työntekijälle vain sairauspäivärahan ja palkan välisen erotuksen.

Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky viimeistään silloin, kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 90 arkipäivää. Työnantajan pitää selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa, voidaanko työntekijän paluuta työhön tukea joillakin toimenpiteillä, kuten työtehtävien muutoksilla tai joustavilla työaikajärjestelyillä. Lain tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä ja helpottaa työhön paluuta.

Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan lääkärinlausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä 90 sairauspäivärahapäivän täyttyessä.

Kun työtekijän sairauspoissaolo on jatkunut kuukauden, työnantajan pitää ilmoittaa poissaolosta työterveyshuoltoon. Tämän jälkeen työterveyshuolto alkaa yhdessä esimiehen ja työntekijän kanssa selvittää työhön paluun mahdollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia.

Työterveyslääkäri arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn. Työterveyshuolto voi kutsua koolle neuvottelun, johon osallistuvat työntekijä ja esimies. Neuvottelussa keskustellaan työhön paluun mahdollisuuksista ja tarvittavista muutoksista työhön. Työnantaja voi nimittää työntekijälle tukihenkilön, esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun, työntekijän niin halutessa.

Työterveyslääkäri kirjoittaa lausunnon työssä jatkamismahdollisuuksista ja työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä. Työntekijän on toimitettava lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun päivärahaa on maksettu 90 päivältä, muuten päivärahan maksu viivästyy.

Kela tiedottaa työterveyshuollon lausunnosta päivärahapäätöksissä heti päivärahakauden alkaessa. Sairauspäivärahapäivien kertymä näkyy Kelan päivärahapäätöksistä. Työntekijä saa Kelalta tiedotteen työterveyshuollon lausunnosta päätöksen mukana, kun päivärahaa maksetaan yli 60 päivältä.

Sairauspoissaoloihin liittyvät käytännöt ja ohjeet ovat työpaikalla yhteisesti sovittavia asioita. Työpaikan menettelytavoista sairauspoissaoloissa on sovittava yhdessä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa. Työnantajan pitää ohjeistaa sairauspoissaolon käytännöt työntekijälle ja kertoa työterveyshuollon roolista. Henkilöstöllä ja esimiehillä on käytettävissä työterveyshuollon moniammatillinen tiimi.

Työnantaja voi tilata Kelasta maksuttoman infokirjeen, johon on koottu tietoa helpottamaan työnantajien asiointia Kelan kanssa. Työnantajainfo on tarkoitettu organisaatioiden talous- ja henkilöstöammattilaisille sekä muille, jotka kaipaavat tietoa työnantaja-asioista.