Valikko

Määräaikainen työsopimus

Työsopimus on pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen työnantajan aloitteesta edellyttää perusteltua syytä. Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat laatineet yhdessä ohjeistuksen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Ohjeeseen on koottu pääperiaatteet määräaikaisista työsopimuksista sosiaalialan erityiskysymykset huomioon ottaen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen kestoa ei saa perusteetta sopia työnanta­jan tiedossa olevaa kyseistä työtä koskevaa määräaikaista työvoimatarvetta lyhyemmäksi ajaksi. Määräaikaiselle työntekijälle laaditaan työvuoroluettelo yksityisen sosiaalipalvelualan työehtoso­pimuksen 6 § 8. kohdan mukaisesti.

Peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset

Työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaan, jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä, keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan työsuhde-etuuksien määräytymisen kannalta jatkuneen yhdenjaksoisena.

Määräaikainen työsopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa

Työsopimuslain säännös mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen ilman perusteltua syytä enintään vuoden ajaksi, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) ilmoituksen perusteella yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan.

TSL 1:3 a § antaa mahdollisuuden poiketa määräaikaista työsopimusta koskevasta perustellun syyn vaatimuksesta. Työsopimuksen tekemistä määräaikaisena ei estä sekään, että työnantajan työvoimatarve on TSL 1:3.3 §:n tarkoittamalla tavalla pysyvää.

TE-toimiston selvitys työttömyydestä

Palkattavan työntekijän tulee olla ollut TE-toimiston ilmoituksen perusteella yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. Säännöksen mukaan enintään kahden viikon pituinen palvelussuhde ei katkaise työttömyyden yhdenjaksoisuutta. Työnantajan ei kuitenkaan tarvitse arvioida työttömyyden yhdenjaksoisuutta, vaan ratkaisevaa on TE-toimistolta saatu tieto siitä, että henkilö on ollut työtön työnhakija säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Tämä tarkoittaa, että työnantajalla on oltava käytössään TE-toimistolta saatu selvitys palkattavan henkilön työttömyydestä ja sen kestosta ennen määräaikaisen työsopimuksen tekemistä.

Työnantaja voi pyytää TE-toimistolta tietoa työhön sopivista pitkäaikaistyöttömistä. TE-toimisto saa luovuttaa tietoja työnantajalle, jos työnhakija on antanut siihen suostumuksen. Säännös mahdollistaa myös sen, että palkattava henkilö toimittaa itse työnantajalle kyseisen selvityksen. Työnhakija voi pyytää TE-toimistosta todistuksen, jolla hän osoittaa olevansa pitkäaikaistyötön. Työnantaja voi luottaa todistukseen, kunhan se on lyhyen ajan sisällä laadittu.

Useampia sopimuksia

Pitkäaikaistyöttömän kanssa tehtävän määräaikaisen työsopimuksen enimmäiskesto on yksi vuosi.

Säännös mahdollistaa myös sen, että työnantaja tekee pitkäaikaistyöttömän kanssa useita alle vuoden mittaisia määräaikaisia työsopimuksia. TSL 1:3 a §:n mukaan sopimus voidaan uusia vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikaisen työsopimuksen alkamisesta enintään kahdesti.

Sopimuksia voi siis olla enintään kolme, ja viimeisen sopimuksen tulee alkaa ennen kuin ensimmäisen sopimuksen alkamisesta on kulunut yhtä vuotta. Sopimusten yhteenlaskettu kesto saa olla enintään yksi vuosi.

Jos pitkäaikaistyötön halutaan palkata vuotta pitemmäksi ajaksi tai jos hänen kanssaan tehtävät työsopimukset eivät muutoin vastaa säännöksessä asetettuja rajoituksia, työnantajalla tulee olla TSL 1:3 §:ssä tarkoitettu perusteltu syy määräaikaiselle työsopimukselle.