Valikko

Paikallinen työaikasopimus sosiaalipalvelualalla

Paikallinen työaikasopiminen mahdollistaa joustavammat työaikajärjestelyt paikallisten tarpeiden mukaan. Työehtosopimus asettaa kuitenkin rajat sille, millaisista joustoista on mahdollista sopia paikallisesti. Paikallinen työaikasopimus tehdään yksityisellä sosiaalipalvelualalla kaksivaiheisen mallin mukaisesti. Katso tarkemmin työehtosopimuksen sivut 15–17.

Mistä voidaan sopia?

Paikallista työaikasopimista koskevat sopimusmääräykset löytyvät työehtosopimuksen 6 a pykälästä. Sen 3. kohdan mukaan on mahdollista sopia seuraavista työaikajoustoista:

ATyöajan tasoittaminen usean työvuoroluettelon kuluessa. Tasoittumisjakson pituus voi olla enintään 6 kolmiviikkoisjaksoa tai erityisistä syistä enintään 17 kolmiviikkoisjaksoa. Erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi erilaiset työmäärät vuoden eri aikoina tai muu toiminnallinen syy, jonka toteuttaminen edellyttää osapuolten yhteisen näkemyksen mukaan tavallista pidempää tasoittumisjaksoa. Erityinen syy voi olla myös työntekijän omiin työaikatarpeisiin perustuva syy. Erityinen syy tulee nimetä työaikasopimuksessa.

B. Vuorokautisen enimmäistyöajan pidentäminen yleis- ja toimistotyöajassa enintään 12 tuntiin. Edellytyksenä on, että työaika tasoittuu tasoittumisjakson aikana työehtosopimuksen enimmäistyöaikaan.

C. Työvuoron enimmäispituus jaksotyössä voidaan pidentää 15 tuntiin, kunhan työaika tasoittuu tasoittumisjaksolla työehtosopimuksen mukaiseen enimmäistyöaikaan ja vuorokausilepo annetaan työaikalain 25 §:n mukaisesti.

D. Jaksotyössä voidaan 6 viikon työvuoroluetteloa käytettäessä poiketa 126 tunnin enimmäisrajoituksesta kolmen viikon ajanjaksolla. Edellytyksenä on, että työaika tasoittuu tasoittumisjakson aikana työehtosopimuksen enimmäistyöaikaan.

E. Vuorokausilepo voidaan lyhentää 9 tuntiin työaikalain normaalia soveltamisalaa laajemmin. Jos lepoaika on lyhennetty alle 11 tuntiin, pitää vuorokausilevon korvaava lepoaika antaa seuraavan vuorokausilevon yhteydessä tai jos se ei ole työn järjestelyistä johtuvista painavista syistä mahdollista, niin pian kuin se on mahdollista, kuitenkin 14 vuorokauden kuluessa. Korvaava lepoaika on annettava yhdenjaksoisena, eikä sitä saa sijoittaa varallaoloajalle.

Muilta osin noudatetaan työehtosopimuksen työaikoihin ja niiden korvaamiseen liittyviä määräyksiä.

Sopimuksen voimassaolo ja ulottuvuus

Paikallinen sopimus voi olla määräaikainen tai voimassa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa puolin ja toisin kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Samoin voidaan irtisanoa määräaikainen sopimus sen kestettyä yli yhden vuoden.

Paikallinen sopimus voi koskea koko yritystä tai tiettyä yksikköä.

Ilman yritystä tai yksikköä koskevaa paikallista sopimusta voi yksittäinen työntekijä sopia työaikajoustoista, mikäli työantajan ja työntekijöiden edustajan välillä on todettu, ettei kyseisen työntekijän työaikajoustoilla ole vaikutusta muiden työntekijöiden työaikojen järjestelyyn tai muihin työehtoihin.

Miten sovitaan?

Paikallinen sopiminen edellyttää kaksivaiheisen mallin noudattamista. Työnantaja ja luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja sopivat ensin, mitä työaikajoustoja yrityksessä tai yksikössä on mahdollista soveltaa. Sen jälkeen työnantaja ja yksittäinen työntekijä sopivat näiden joustojen soveltamisesta heidän välisessään työsuhteessa ja laativat yksilötason työaikasuunnitelman.

Molemmat sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

Vaihe 1 – Paikallinen sopimus

 • Osapuolina työnantaja ja luottamusmies / työntekijät yhdessä / heidän valitsemansa edustaja.
 • Sovitaan, mitä TES:n 6 a §:n 3A-E kohtien työaikajoustoja yrityksessä tai yksikössä on mahdollista soveltaa.
 • Sovitaan paikallisen sopimuksen voimassaolosta
 • Päiväys ja allekirjoitus

Työaikajärjestelyistä tehty paikallinen sopimus lähetetään tiedoksi niille allekirjoittajajärjestöille, joiden jäseniä sopimus koskee. Työnantaja lähettää sopimuksen HALIin ja työntekijöiden edustajat omaan liittoonsa.

Vaihe 2 – Yksilötason työaikasopimus ja työaikasuunnitelma

 • Osapuolina työnantaja ja työntekijä
 • Sovitaan valittujen työaikajoustojen soveltamisesta työsuhteessa
 • Voimassaolo
  • mistä alkaen?
  • toistaiseksi vai määräajan?
 • Sovitaan työajan sijoittumisen keskeisistä periaatteista
  • esim. työtilanteen mukaan
  • esim. viikoittaiset vaihteluajat, pidemmän ja lyhyemmän työajan jaksot, säännöllisesti toistuvat vapaat, mahdolliset pitkät vapaat, jakson (3-6 vko) enimmäistyöaika
 • Allekirjoitukset ja päivämäärä

Mallisopimus – vaihe 1

paikallinen-sopimus_malli-1.docx, 13 kt, 25.5.2023

docx

Mallisopimus – vaihe 2

paikallinen-sopimus_malli-2.docx, 15 kt, 25.5.2023

docx