Valikko

Sairauspoissaolojen toimintaohjeet

Sairauspoissaoloja koskevat toimintaohjeet käsitellään työpaikalla henkilöstön kanssa ja uuden työntekijän kanssa perehdyttämisen yhteydessä. Ohjeet on hyvä pitää työpaikalla helposti työntekijöiden saatavilla.

Toimintaohjeessa huomioidaan tarpeen mukaan seuraavat käytännön asiat:

Poissaoloista ilmoittaminen

Kenelle poissaoloista ilmoitetaan?
– Lähiesimiehelle tai muulle työnantajan nimeämälle henkilölle

Miten poissaolosta ilmoitetaan?
– Puhelimitse, sähköisesti, kirjallisesti

Milloin poissaolosta kuuluu ilmoittaa?
– Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan työnantajalle sairastumisestaan viipymättä.

Miten poissaolo varmennetaan?
– Työkyvyttömyys on vaadittaessa varmennettava lääkärintodistuksella tai muulla työnantajan hyväksymällä todistuksella.
– Lääkärintodistuksesta on käytävä ilmi tautiluokitus eli diagnoosi, jotta työnantaja voi varmistua, onko kyseessä sairaus, tapaturma, ammattitauti tai työssä tapahtuva altistus.
– Epäselvissä tapauksissa työnantaja voi vaatia työntekijää hankkimaan lisäselvityksen. Tällöin asiaan on reagoitava välittömästi.
– Työehtosopimuksessa on voitu määrätä, että työnantaja voi perustellusta syystä nimetä käytettävän lääkärin, jolloin työnantaja maksaa lääkärintodistuksen hankkimiskustannukset.
– Ilman perusteltua syytä lääkäri ei kirjoita takautuvasti lääkärintodistusta.

Milloin riittää terveydenhoitajan todistus tai oma ilmoitus?
– Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 20 § kohta 6: ”Sairausepidemian aikana ja tilanteessa, jossa lääkärin vastaanottoaikoja ei ole saatavilla, voidaan hyväksyttävänä selvityksenä pitää työterveyshoitajan tai terveydenhoitajan antamaa sairauslomatodistusta lyhytaikaisesta 1–3 kalenteripäivää kestävästä poissaolosta.”
– Työpaikalla voidaan myös sopia, voiko työntekijä olla omalla ilmoituksellaan poissa esimerkiksi 1–3 päivää.

Milloin ja minne lääkärintodistus toimitetaan?
– Todistus tai ainakin siitä ilmenevät poissaolotiedot toimitetaan viipymättä työkyvyttömyyden alettua työpaikalla sovitulle henkilölle, esimerkiksi lähiesimiehelle, henkilöstövastaavalle tai palkanlaskijalle. Itse todistus voidaan lähettää postitse.
– Seurannan vuoksi on myös tärkeää, että työterveyshuolto saa tiedon kaikista poissaoloista.
– Lääkärintodistus saadaan luovuttaa työterveyshuoltoon, ellei työntekijä ole sitä kieltänyt. Työntekijää on informoitava kielto-oikeudesta.

Miten toimitaan, jos henkilö haluaa tulla töihin sairauslomansa aikana?
– Jos henkilö on itse sitä mieltä, että hän selviytyy tehtävistään terveytensä vaarantumatta, työnantaja voi esimerkiksi pyytää työntekijää tuomaan lääkärintodistuksen työkyvystä ja sen palautumisesta.

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely työpaikalla

Kuka/ketkä yrityksessä saavat käsitellä työntekijöiden terveydentilaa koskevia tietoja?
– Työntekijän terveydentilatietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä tai panevat niitä toimeen (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004; 5 §).
– Työnantajan tulee nimetä nämä henkilöt tai määritellä ne tehtävät, joita tämä koskee.
– Työntekijän terveydentilaa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä sekä työsuhteen aikana että sen päättymisen jälkeen (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004; 5 §).

Työhön paluun tukeminen

Milloin ja miten poissaolevaan työntekijään pidetään yhteyttä?
– Sovitaan työpaikalla yhteydenpitotavat sairauslomilla oleviin henkilöihin, esimerkiksi yli kuukauden kestävissä poissaoloissa esimies soittaa kuukausittain.

Miten tuetaan työntekijän työhön paluuta pitkän sairauspoissaolon jälkeen?
– Työterveyshuolto voidaan ottaa mukaan työhön paluun järjestelyihin.

Poissaolojen seuranta ja sen hyödyntäminen

Miten poissaoloja seurataan organisaatiossa?
– Työterveyshuollon tilastot esimerkiksi poissalojen syistä, määristä ja kustannuksista.
– Organisaation yhteisistä tilastoista ei saa ilmetä yksittäisen työntekijän sairauspoissaolotietoja.

Miten sairauspoissaolotilastoja hyödynnetään työolojen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työperäisten sairauspoissaolojen vähentämiseksi?
– Työterveyshuollon edustaja antaa yhteenvedon työsuojelutoimikunnan kokouksessa, jossa pohditaan työhyvinvoinnin ja työolojen kehittämistarpeita.