Valikko

Vuosiloma ja työkyvyttömyys

Jos työntekijä on työkyvytön loman alkaessa tai aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä. Loma pitää siirtää myös silloin, kun tiedetään jo etukäteen työntekijän joutuvan vuosilomansa aikana esimerkiksi leikkaukseen, josta on seurauksena työkyvyttömyys.

Työkyvyttömyyttä ja vuosilomaa koskevaa vuosilomalain 25 § kuuluu seuraavasti:

”Työkyvyttömyys vuosiloman alkaessa ja aikana Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Edellä tarkoitetut omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan.

Oikeutta loman siirtämiseen ei kuitenkaan ole silloin, kun työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.

Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään.”

Työkyvyttömyys ennen loman alkamista

Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi ennen sovitun tai määrätyn vuosilomansa alkamista, työntekijällä on oikeus siirtää työkyvyttömyysajalle ajoittuva loma tai loman osa.

Työntekijän pyynnöstä työnantajan pitää siirtää tuleva vuosiloma myös siinä tapauksessa, jos työntekijä saa tietää ennen loman alkua joutuvansa lomansa aikana työkyvyttömäksi, esimerkiksi joutuu sairaanhoitoon.

Työkyvyttömyys loman aikana

Kun vuosiloma on jo alkanut ja työntekijä tulee työkyvyttömäksi, työntekijällä on oikeus siirtää työkyvyttömyysajalle ajoittuva loma tai loman osa. Loman jo alettua työntekijällä on kuitenkin 5- päiväisessä lomalaskennassa 5 päivän omavastuuaika, jolta ajalta hän ei saa siirtää lomaansa.

Vasta silloin, kun työntekijä on yhteensä yli viitenä päivänä vuosilomansa aikana työkyvytön, hän voi siirtää lomaansa näiden viisi päivää ylittävien lomanaikaisten työkyvyttömyyspäivien osalta. Kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitusta lomasta kuluu enintään viisi omavastuupäivää. Omavastuupäivät voivat kulua yhdenjaksoisesti tai yksittäisinä päivinä. Esimerkiksi työntekijä voi olla työkyvytön kesälomallaan 3 päivää ja talvilomallaan 2 päivää. Jos työntekijä on tämän jälkeen talvilomallaan edelleen työkyvytön, saa hän siirtää nämä yhteensä viisi päivää ylittävät lomapäivät.

Työntekijällä pitää kuitenkin olla oikeus yhteensä vähintään neljän viikon vuosilomaan. Omavastuupäivät eivät saa vähentää työntekijän vuosilomaa alle neljään viikkoon. Täysi viiden päivän omavastuu tulee siten vasta viiden viikon eli 25 päivän vuosilomaan. Jos työntekijä on ansainnut lomanmääräytymisvuonna yli 20 arkipäivää mutta alle 25 arkipäivää vuosilomaa, omavastuupäiviä voivat olla 20 päivää ylittävien päivien määrä. Jos työntekijä on ansainnut lomanmääräytymisvuoden aikana enintään 20 vuosilomapäivää, työntekijällä ei ole lainkaan omavastuuta. Silloin hän saa siirtää kaiken työkyvyttömyysajalle ajoittuvan vuosiloman.

Vuosilomalain tason ylittävät lomat

Vuosilomalain mukainen oikeus siirtää vuosilomia työkyvyttömyyden ajalta koskee samalla tavalla sekä vuosilomalakiin perustuvia vuosilomia että työehtosopimukseen perustuvia, lakisääteisten lomien lisäksi annettavia lomapäiviä. Näitä ei tarvitse erotella toisistaan lomakirjanpidossa, kun siirto-oikeus on sama.

Toimintaohjeet ja vuosilomakirjanpito

Työnantaja antaa ohjeistuksen, miten työntekijät ilmoittavat loman aikaisesta työkyvyttömyydestä ja pyytävät loman siirtämistä. Työntekijän on välittömästi sairastuttuaan ilmoitettava työkyvyttömyydestään työnantajalle ja esitettävä työnantajan hyväksymä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, esimerkiksi lääkärinlausunto. Samassa yhteydessä työntekijän on nimenomaisesti pyydettävä vuosiloman siirtämistä. Työnantajalla on oikeus edellyttää työkyvyttömyydestä lääkärintodistus myös silloin, jos työpaikalla muutoin on käytäntönä, ettei lyhyistä poissaoloista vaadita lääkärintodistusta.

Edellytyksenä loman siirtämiselle siis on, että työntekijä sitä nimenomaisesti pyytää ja että hän työnantajan pyynnöstä esittää luotettavan selvityksen työkyvyttömyydestään. Takautuvia lomansiirtopyyntöjä tai takautuvasti kirjoitettuja lääkärintodistuksia ei työnantajan tarvitse lähtökohtaisesti hyväksyä.

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn loman antaminen

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty loma annetaan työnantajan määräämänä tai sovittavana ajankohtana. Työkyvyttömyyden aikaista jo sovittua lomaa ei siis automaattisesti jatketa siirrettävillä päivillä, vaan siirrettävät lomapäivät annetaan kuten muutkin lomapäivät. Kesäloma on annettava lomakaudella (30.9. mennessä) tai jos se ei ole mahdollista, viimeistään saman kalenterivuoden loppuun mennessä. Talviloma on annettava ennen seuraavan lomakauden alkua (2.5.) tai jos se ei ole mahdollista, seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Työkyvyttömyyden jatkuessa niin pitkään, ettei lomaa ole voitu näin menetellen antaa, se korvataan lomakorvauksella, ellei muuta sovita.

Käytännössä työntekijän kanssa voidaan yhdessä sopia, että pitämättä jääneet lomat sijoitetaan jo palkattomaksi muuttuneen sairausloman päälle ja työntekijälle maksetaan tältä ajalta lomapalkkaa. Sairausloma keskeytyy vuosiloman ajaksi. Tältä ajalta kertyy kuitenkin sitten uutta vuosilomaa, koska työntekijä on vuosilomalla, ei sairauslomalla.

Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn loman antamisessa noudatetaan lyhyempiä ilmoitusaikoja kuin normaalitilanteessa: työnantajan pitää ilmoittaa siirretyn loman ajankohta kaksi viikkoa, tai jos se ei ole mahdollista, kuitenkin vähintään viikkoa ennen loman alkamista.