Valikko

Yhteistyö ja työsuojelutoimijat

Yhteistyöllä on tärkeä merkitys työyhteisöjen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä. Vaikka työnantajan vastuulla on huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden työhyvinvoinnista sekä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, kyseessä on työyhteisön yhteinen asia – yhteistoiminnalla luodaan turvalliset ja terveelliset työolot.

Yhteistyön merkitys näkyy myös HALIn toiminnassa ja teemme aktiivisesti yhteistyötä sekä jäsentemme, neuvottelukumppaneiden että eri sidosryhmien kanssa. Tälle sivustolle on koottuna keskeisiä työsuojelutoimijoita.

Työehtosopimuksen työryhmäkirjaukset

Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimukseen on jo usean sopimuskauden ajan kirjattu tes-sopijapuolista koostuva työhyvinvointityöryhmä, jonka tehtävä on perustunut kulloinkin voimassa olevaan työehtosopimuskirjaukseen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työhyvinvointiryhmä

Yksityisen sosiaalipalvelualan työhyvinvointiryhmä koostuu työehtosopimuksen sopijaosapuolten edustajista:

  • HALI (Johtava juristi Anna Hakola)
  • JHL
  • Talentia
  • SALLI ry (Jyty, PRO, Terveydenhoitajaliitto)
  • Sote ry (Erto, SuPer, Tehy)

Yksityisen sosiaalipalvelualan työhyvinvointiryhmän kirjaus

(osana yksityisen sosiaalipalvelualan pito- ja vetovoiman kehittämishanketta)

Sopijaosapuolet tukevat, seuraavat ja arvioivat työhyvinvoinnin edistymistä. Työryhmä tarkastelee työelämän laadun, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta.

Työturvallisuuskeskus tarjoaa taustatietoa turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä toimivaan työsuojeluun. Työryhmä edistää sitä, että työpaikoilla ja työyhteisöillä on riittävästi tietoa ja valmiuksia laatia paikallisia toimenpiteitä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi, työssä jaksamisen tukemiseksi ja työurien pidentämiseksi.

Terveyspalvelualan työhyvinvointiryhmä

Yksityisen terveyspalvelualan työhyvinvointiryhmä koostuu työehtosopimuksen sopijaosapuolten edustajista:

  • HALI (johtava juristi Anna Hakola)
  • Sote ry (Tehy, SuPer, Erto)
  • Unioni ry (Akavan Sairaanhoitajat ja TAJA, Talentia, JHL, Terveydenhoitajaliitto, Jyty, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Kuntoutusalan asiantuntijat ry, Suomen puheterapeuttiliitto)

Terveyspalvelualan työhyvinvointiryhmän kirjaus

(osana terveyspalvelualan kehittämistyöryhmää)

Työryhmä kartoittaa ja selvittää pitkän tähtäimen suunnitelmia toimialan työhyvinvointia lisääviksi toimenpiteiksi. Siltä osin kuin työryhmä pääsee yksimielisyyteen, työryhmä laatii yhteenvedon työryhmän työstä.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)

HALI on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. Lisätietoa EK:n tavoitteista löydät täältä.

Työturvallisuuskeskus

Työturvallisuuskeskus (TTK) on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa tietoa, koulutusta ja välineitä turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. TTK:n verkkosivuilta löytyy tietoa työturvallisuusasioista, työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta ja sen järjestämisestä, sekä työterveydestä. Lisäksi TTK järjestää työsuojelun peruskoulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta esihenkilöille ja muille työsuojelun parissa toimiville. Lisää tietoa löydät Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

Työturvallisuuskeskuksen palveluryhmä

Työturvallisuuskeskus on työpaikkojen työturvallisuuden ja työsuojelun yhteistoiminnan asiantuntijayhteisö, jonka toimintaa ohjaa työmarkkinajärjestöjen yhteistyö ja työturvallisuuskeskuksen toiminnassa toimialakohtaisella työturvallisuudella on keskeinen merkitys. Työturvallisuuskeskuksen hallituksen alaisissa toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa on edustettuina kunkin toimialan työnantaja- toimihenkilö- ja työntekijäliitot. Työturvallisuuskeskuksen toimisto toteuttaa ryhmien ja työalatoimikuntien vuosisuunnitelmien mukaisia koulutuksia ja hankkeita. Lisätietoa löydät täältä.

HALIlla on edustaja Työturvallisuuskeskuksen TTK palveluryhmässä.

Työturvallisuuskeskuksen Sotergo-asiantuntijaryhmä

Työturvallisuuskeskuksen Sotergo-asiantuntijaryhmään kuuluu 17 jäsentä. HALIlla on edustaja Työturvallisuuskeskuksen Sotergo-asiantuntijaryhmässä.

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on riippumaton ja puolueeton asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tutkimustietoa ja palveluita työyhteisöjen kehittämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn tueksi. Työterveyslaitoksen palveluvalikoimaan kuuluvat laboratoriopalvelut, työhygieeniset palvelut, kehittämis- ja konsultointipalvelut sekä työlääketieteen potilastoiminta. Työterveyslaitoksen verkkosivuilta löytyy tietoa mm. työkykyyn ja sen arviointiin, sekä työympäristön riskien tunnistamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Lisätietoa löydät täältä.

Aluehallintovirasto (AVI) / Työsuojeluviranomainen / Työsuojeluhallinto

Työsuojeluviranomainen on jaettu aluehallintovirastoissa viiteen työsuojelun vastuualueeseen, joissa valvotaan alueellisesti työsuojelua koskevien säädösten noudattamista. Valvonnan lisäksi työsuojeluviranomainen antaa ohjeita ja neuvoja työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Työsuojeluviranomaisen tavoitteena on, että työnantaja, henkilöstö ja työterveyshuolto toteuttavat työkykyä edistäviä toimenpiteitä yhteistyössä jokaisella työpaikalla. Lisätietoa löydät täältä.

Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla on tietoa työnantajien ja työntekijöiden tueksi kaikissa työsuojelun piiriin kuuluvissa asioissa. Sivuilta löytyy kattavasti tietoa työsuhteeseen, työoloihin, työterveyteen ja -tapaturmiin, sekä työsuojeluun liittyvistä tilanteista. Lisäksi työsuojeluhallinnon ”usein kysytyt kysymykset” -osioon on kerätty vastauksia tavallisimpiin työsuojeluun liittyviin kysymyksiin.

Työsuojelutarkastajat hoitavat valvontaa aluehallintovirastojen (AVI) työsuojelun vastuualueilla sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston ohjauksessa. Työsuojeluviranomaisena merkittävin osa valvontatyötä ovat työsuojelutarkastukset, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti valvoa työsuojelusäädösten noudattamista ja varmistaa, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Lisätietoa löydät täältä.


Lisätiedot

Hakola Anna

Anna Hakola

Johtava juristi, työmarkkinat

Lisätiedot