Valikko

Sairausajan palkan lisät palvelualoilla

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ja terveyspalvelualalla maksetaan sairausajan palkkaan lisiä, jotka kertyvät työskentelystä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin.

Sosiaalipalveluala

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla sairausajan palkassa huomioidaan myös säännölliseltä työajalta maksettavat tuntikohtaiset lisät. Työnantaja voi maksaa lisät kuten vuosilomapalkassa. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi maksaa tuntilisät vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti ja työvuoroluettelon päättymisen jälkeiseltä ajalta kuten vuosilomapalkassa.

Jos työnantaja maksaa sairausajan lisät kuten vuosilomapalkassa, tuntilisien %-osuuden maksamisessa on kolme vaihtoehtoista tapaa: lisien prosenttiosuus voidaan maksaa joko kultakin sairausjaksoon kuuluvalta kalenteri- arki- tai työpäivältä. Nämä kaikki tavat johtavat suurin piirtein samaan tulokseen ja ne ovat kaikki käytettävissä. Tärkeää on soveltaa valittua laskentatapaa johdonmukaisesti kaikkiin työntekijöihin.

Tuntilisien maksaminen kuten vuosilomapalkassa:

1. Lisien %-osuus maksetaan kultakin sairausjaksoon osuvalta kalenteripäivältä:

  • Kuukausipalkan jakaja on kuukauden kalenteripäivien lukumäärä, yleensä 30 tai 31
  • Esim: 1 vk:n sairasloman palkka on 7/30 kk-palkasta x tuntilisien %-osuus

2. Lisien %-osuus maksetaan kultakin sairausjaksoon osuvalta arkipäivältä:

  • Kuukausipalkan jakaja on 25 ja
  • Esim: 1 vk:n sairasloman palkka on 6/25 kk-palkasta x tuntilisien %-osuus

3. Lisien %-osuus maksetaan kultakin sairausjaksoon osuvalta työpäivältä:

  • Kuukausipalkan jakaja on kk:n työpäivien lkm (yleensä n. 21)
  • Esim: 1 vk:n sairasloman palkka on yleensä 5/21 kk-palkasta x tuntilisien %-osuus

Yllä olevat vaihtoehtoiset laskentatavat koskevat vain sairausajan palkan lisien laskemista. Varsinainen kuukausipalkka ositetaan yksityisen sosiaalipalvelualan 10 §:n mukaisesti käyttämällä jakajana kuukauden työpäivien lukumäärää. Esimerkiksi siltä kuukaudelta, jolta sairausajan palkanmaksuvelvollisuus päättyy, varsinaisen kiinteän kuukausipalkan osuus lasketaan osittamalla kuukausipalkka kuukauden työpäivien perusteella.

Terveyspalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan sairausajan palkka maksetaan jaksotyössä eri tavalla riippuen siitä, onko työntekijän sairaus tullut työnantajan tietoon työvuorolistan julkaisemisen jälkeen vai ennen sen laatimista.

Työehtosopimuksen 6 §:n 8. kohdan mukaisesti ”Työvuorolistan julkaisemisen jälkeen tietoon tulevat poissaolot eivät muuta julkaistua listaa.” Tämä johtaa siihen tulkintaan, että työntekijän sairastuttua työvuorolistan julkaisemisen jälkeen, hänelle maksetaan sairausajan palkka suunnitellun listan mukaan, eli niine työaikalisineen ja vuoroineen, mitkä hänelle on työvuorolistaan merkitty. Samaa maksukäytäntöä sovelletaan esim. jaksotyötä tekevän työntekijän tilapäisten poissaolojen yhteydessä silloin kun poissaolo tapahtuu työvuorolistan julkaisemisen jälkeen (esim. alle 10 -vuotiaan lapsen sairastuminen tai lähiomaisen kuolema).

Muissa työaikamuodoissa ja jaksotyössä palkallisen sairausloma jatkuessa työvuoroluettelon päättymisen jälkeen, maksetaan työaikalisien osuus sairausajan palkkaan kuten vuosilomapalkassa (terveyspalvelualan tes palkkasopimus kohta 21. Lisät palkalliselta poissaololta). Vuosiloman ajalta työntekijän kuukausipalkkaa korotetaan sillä prosenttiluvulla, joka osoittaa, kuinka monta prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut työaikakorvaukset ovat olleet samalta ajalta maksetuista varsinaisista säännöllisen työajan palkoista.