Valikko

Työsuojeluasioiden ABC

Keskeiset termit

Työturvallisuus 

Työturvallisuuskeskuksen mukaan työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, työntekeminen on mielekästä ja palkitsevaa ja tuottaa tulosta. Lisää tietoa löydät täältä.

Työturvallisuuslaki

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Vastaavasti työntekijän tulee noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, sekä ilmoittaa esihenkilölle esimerkiksi havaitsemistaan riskeistä ja vaaratilanteista. Työturvallisuus on sitä, että 1) fyysiset, 2) psyykkiset ja 3) sosiaaliset työolosuhteet ovat työpaikalla kunnossa.

Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi rakentuu useista elementeistä. Se, mitä on työhyvinvointi, voi tarkoittaa eri asiaa eri yksilöille, eri aikoina ja eri konteksteissa aina tulokulman mukaan. Työ- ja organisaatiopsykologian lähdekirjallisuudessa on esitetty, että työhyvinvoinnin käsitettä voi olla jopa mahdotonta objektiivisesti kategorisoida. Eri lähteissä onkin suhteellisen yhteneväisesti esitetty, että työhyvinvointi on todella moniulotteinen termi.

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Työterveyslaitoksen mukaan tutkimukset osoittavat, että työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Lisää tietoa löydät täältä.

Lainsäädäntö

Lainsäädäntö kattaa työturvallisuusasioita laajasti. Työturvallisuuslaki (738/2002) on työsuojelun peruslaki. Se määrittelee mm. työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet sekä työsuojelun yhteistoiminnan perusteet. Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa eli valvontalaissa säädetään, miten työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuutta, työsuhdetta ja muiden työsuojelua koskevien säännösten noudattamista.

Roolit ja vastuut

Roolit ja vastuut työyhteisössä on tärkeää tunnistaa.Työnantaja vastaa viime kädessä siitä, että työpaikka on turvallinen ja terveellinen. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot tehdä työnsä turvallisesti. Työnantajan tulee järjestää työtekijöille työterveyshuolto.

Työnantajan yleiset velvollisuudet on koottu esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen sivuille seuraavasti:

  • Työnantajan huolehtimisvelvoite
  • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
  • Työsuojelun toimintaohjelma
  • Perehdyttäminen ja työn opastus
  • Työn ja työympäristön suunnittelu

Lisää tietoa löydät täältä.

Työntekijöiden velvollisuutena on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita, ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista sekä huolehtia työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta. Työturvallisuuslain mukaan työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

Lisää tietoa löydät täältä.

Johtaminen

Johtamisella on keskeinen merkitys myös työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämisessä. Työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistäminen kuuluu jokaiselle työyhteisössä, mutta se on ensisijaisesti organisaation johdon vastuulla.

Työhyvinvoinnin johtamisen näkökulmasta on kiinnitettävä huomiota mm. töiden organisointiin, selkeisiin töiden järjestelyihin, avoimeen vuorovaikutukseen, toiminnan arviointiin sekä työstä saatuun palautteeseen ja arvostukseen. Esimerkiksi turvalliset työolot ja oikein mitoitettu työ luo pohjan hyvinvoinnille ja hyvin tehdylle työlle.

Työkyky

Työkykyä voidaan Työterveyslaitoksen mallin mukaan kuvata talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksilön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja sekä johtamista.

Lisää tietoa löydät täältä.

Työsuojelun yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminnalla tarkoitetaan työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on terveellisen ja turvallisen työnteon mahdollistava työpaikka. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttavien seikkojen ja toimenpiteiden sekä niiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.

Lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto

Lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön. Lisäksi sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Työsuojeluun liittyvistä keskeisistä asioista, kuten työn vaarojen ja haittojen arvioinnista, työpaikan keskeisistä asiakirjoista ja toimintamalleista lisää tietoa löydät materiaaleja ja lähteitä -sivulta.