Työsuhdevalikko

Koulutusvelvollisuus ja työterveyshuolto työvoimaa vähennettäessä

Työsopimuslain 7 luvun 13 §:n mukaan työnantajan on tarjottava taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Valmennuksen tai koulutuksen on arvoltaan vähintään vastattava työntekijän laskennallista palkkaa kuukauden ajalta tai irtisanotun työntekijän kanssa samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota siitä riippuen, kumpi on suurempi.

Työterveyshuoltolain 2 §:n mukaan työnantajan on järjestettävä työterveyshuollon palvelut taloudellisella tai tuotannollisella syyllä irtisanotulle työntekijälle  kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Sekä edellä mainittu koulutusvelvollisuus että työterveyspalvelujen laajennettu järjestämisvelvollisuus koskevat vain työnantajia, jotka säännöllisesti työllistävät vähintään 30 työntekijää. Lisäedellytyksenä on, että irtisanotut työntekijät ovat olleet työsuhteessa irtisanovaan työnantajaan vähintään viisi vuotta ennen irtisanomista.