Valikko

Sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta koskevat kysymykset

Pääsäännöt:

 • Jos työntekijä on sairaana, hänelle maksetaan sairausajan palkkaa työehtosopimuksen määräysten mukaisesti, ja hän on oikeutettu sairauspäivärahaan Kelalta sairausvakuutuslain mukaisesti.
 • Jos työntekijä on terve, mutta tartuntatautilain mukaan viranomainen määrää hänet karanteeniin, hän saa tartuntatautilain mukaista päivärahaa Kelalta. Terveyspalvelualan tessissä on palkanmaksumääräys tämän tilanteen varalta (19 §), ja yksityisellä sosiaalipalvelualalla ei ole tällaista etuutta.
 • Jos työntekijä on työmatkalla, eikä pääse palaamaan sairastuttuaan, hän on oikeutettu sairausajan palkkaan kuten muutenkin.
 • Jos työntekijä on työmatkalla, eikä pääse palaamaan jouduttuaan kohdemaassa terveenä karanteeniin, työnantajalla saattaa olla palkanmaksuvelvollisuus kuten tartuntatautilain soveltuessa.
 • Jos työntekijä on vapaa-ajanmatkalla, eikä pääse palaamaan jouduttuaan kohdemaassa karanteeniin tai matkustusrajoituksista johtuen, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta.
 • Kun poissaololle on yllä mainituissa tilanteissa hyväksyttävä selitys ja selvitys, eli työntekijä ei voi vaikuttaa poissaoloonsa, poissaolo täytyy hyväksyä.

Yksityiskohtaiset ohjeet:

Työntekijä sairastuu

Poissaolo-oikeus
 • On oikeus poissaoloon
Palkanmaksuvelvollisuus
 • Maksetaan sairausajan palkkaa työehtosopimuksen määräysten mukaisesti
 • EK:n suositus omailmoituksesta
Tartuntatautipäiväraha
 • Jos eristetään, oikeus tartuntatautipäivärahaan
 • Tartuntatautipäiväraha täyden ansiomenetyksen suuruinen
 • Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin maksanut sairausajan palkkaa
 • Ei korvaa kuitenkaan sairausajan palkasta meneviä sosiaalivakuutusmaksuja
 • Ei koske karanteeninomaisia olosuhteita tai muuhun vapaaehtoiseen eristämismenettelyyn perustuvia poissaoloja.

Työntekijä joutuu tartuntatautilääkärin määräämään karanteeniin, ei ole itse sairas

Karanteeni Suomessa

Poissaolo-oikeus
 • On oikeus poissaoloon (työnantajalla oikeus saada työntekijältä todistus karanteenista)
Palkanmaksuvelvollisuus
 • Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa (19§) ja Ensihoitopalvelun työehtosopimuksessa (19 §) on palkanmaksumääräys tämän tilanteen varalta, yksityisellä sosiaalipalvelualalla ei ole tällaista etuutta.
 • Velvollisuus tehdä etätyötä, jos mahdollista kyseisessä työssä ja kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin kyseisen työntekijän osalta; voidaan myös sopia etätyöstä työntekijän kanssa
Tartuntatautipäiväraha
 • On oikeus tartuntatautipäivärahaan
 • Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin tämä maksanut palkkaa ajalta, jolloin työntekijä ei ole tehnyt (etä)työtä

Työntekijä joutuu karanteeniin, ei ole itse sairas

Viranomaisen määräämä karanteeni muussa EU-maassa

Poissaolo

-oikeus

 • On oikeus poissaoloon (työnantajalla oikeus saada todistus karanteenista)
Palkanmaksuvelvollisuus
 • Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa (19§) ja Ensihoitopalvelun työehtosopimuksessa (19 §) on palkanmaksumääräys tämän tilanteen varalta (19 §), yksityisellä sosiaalipalvelualalla ei ole tällaista etuutta.
 • Velvollisuus tehdä etätyötä, jos mahdollista kyseisessä työssä ja kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin kyseisen työntekijän osalta; voidaan myös sopia etätyöstä työntekijän kanssa
 • Jos kyse työmatkaan liittyvästä karanteenista, maksetaan palkka karanteenin ajalta
Tartuntatautipäiväraha
 • On oikeus tartuntatautipäivärahaan
 • Maksetaan työnantajalle siltä osin kuin tämä maksanut palkkaa ajalta, jolloin työntekijä ei ole tehnyt (etä)työtä

Työntekijä joutuu karanteeniin, ei ole itse sairas

Karanteeni EU-alueen ulkopuolella

Poissaolo-oikeus
 • On oikeus poissaoloon (esitettävä työnantajalle luotettava selvitys karanteenista)
Palkanmaksuvelvollisuus
 • Ei palkanmaksuvelvollisuutta
 • Velvollisuus tehdä etätyötä, jos mahdollista kyseisessä työssä ja kuuluu työnjohto-oikeuden piiriin kyseisen työntekijän osalta; voidaan myös sopia etätyöstä työntekijän kanssa
 • Poikkeuksena työmatkaan liittyvä karanteeni
Tartuntatautipäiväraha
 • Ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan 

Työntekijän lapsi sairastuu

Poissaolo-oikeus
 • Jos TSL:n mukaisen tilapäisen hoitovapaan (alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen) tai vastaavan tes-määräyksen edellytykset täyttyvät
 • Tai TSL:n mukainen poissaolo pakottavasta perhesyystä, jos edellytykset täyttyvät
Palkanmaksuvelvollisuus
 • jos sairaan lapsen hoitoa koskevan tes-määräyksen edellytykset täyttyvät
 • jos päivähoito ei ota lasta vastaan oireista tai altistumisesta johtuen, mutta lapsi itse ei ole sairas, on vanhemman poissaolo palkaton.
 • tilapäisen hoitovapaan osalta 3 päivää ylittävä poissaolo on palkaton.
Tartuntatautipäiväraha
 • Maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle tietyin edellytyksin (jos lasta hoidetaan kotona, työn tekeminen estynyt ja työntekijälle syntynyt ansionmenetystä tämän vuoksi)

Työntekijän lapsi määrätty karanteeniin, lapsi terve

Poissaolo-oikeus

 • Jos työsopimuslain mukaisen poissaolon pakottavasta perhesyystä kriteerit täyttyvät
 • Voidaan myös sopia esim. loma- tai työvuorojärjestelyistä

Palkanmaksuvelvollisuus

 • Ei palkanmaksuvelvollisuutta

Tartuntatautipäiväraha

 • Maksetaan alle 16-vuotiaan lapsen vanhemmalle tietyin edellytyksin (jos lasta hoidetaan kotona, työn tekeminen estynyt ja työntekijälle syntynyt ansionmenetystä tämän vuoksi)
 • Tartuntatautilain kyseinen säännös ei synnytä työntekijälle oikeutta poissaoloon

Koulu/päiväkoti suljettu, lapsi terve eikä määrätty karanteeniin

Poissaolo-oikeus
 • Kunnalla velvollisuus järjestää viipymättä korvaava hoito/opiskelupaikka
 • Jos ei ole järjestänyt, voi kyseeseen tulla poissaolo pakottavasta perhesyystä
 • Lähtökohtaisesti työntekijällä ei ole suoraan poissaolo-oikeutta, vaan poissaolosta pitää sopia
 • Voidaan myös sopia esim. loma- tai työvuorojärjestelyistä
Palkanmaksuvelvollisuus
 • Ei palkanmaksuvelvollisuutta
 • Työnantajalla ei ole lomautusperustetta
Tartuntatautipäiväraha
 • Ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan

Työnantaja määrää pysymään poissa työpaikalta mahdollisen altistuksen vuoksi

Poissaolo-oikeus
 • On oikeus poissaoloon
Palkanmaksuvelvollisuus
 • Jos työantaja määrää altistusepäilyn vuoksi työntekijän olemaan poissa työstä, on työnantajalla lähtökohtaisesti palkanmaksuvelvollisuus, ellei työntekijä itse ole epäasiallisella toiminnallaan aiheuttanut sitä, ettei ole käytettävissä työhön.Tilanteessa olisi selvitettävä etätyön mahdollisuus ja tarvittaessa pyrittävä saamaan karanteenimääräys kunnan infektiolääkäriltä.

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän terveystarkastukseen koronavirustartunnan selvittämiseksi?

 • Mikäli työntekijä on oireeton, eikä hän ole altistunut virukselle, eli ollut kontaktissa virukseen sairastuneen kanssa, häntä ei voida velvoittaa tarkastukseen.
Tartuntatautipäiväraha
 • ei oikeutta tartuntatautipäivärahaan

Kun koulu/päiväkoti/muu yrityksen tila suljettu ja tämä on työntekijän työpaikka, työntekijä terve, miten työ tai palkanmaksu järjestetään

 • Normaali lomautusmenettely ensisijainen reagointikeino
  • Yhteistoimintalain 8 luvun mukainen menettely voidaan aloittaa, kun esim. kysynnän laskemisen uhka riittävän konkreettinen
 • Lomautusmenettely myös silloin, jos asiakas kieltäytyy päästämästä työntekijää yrityksensä toimitiloihin eikä muuta työtä tarjolla
 • Etätyömahdollisuus selvitetään

Työntekijät sairaana, esim. laitos 24/7, miten asiakkaiden hoito ja työt järjestetään

 • Valviran ja Avien kanssa keskustelu mitoitusjoustoista erityistilanteissa.
 • Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana. Siten tunnusmerkkien eli ennalta arvaamattoman tapahtuman ja seurausten eli keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai sen vakavan uhan tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumisen tulee olla samanaikaisesti olemassa. Tällöin saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan. Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta.
 • Työnantajan on työaikalain mukaan viivytyksettä tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Ilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto. Lausunto edesauttaa työsuojeluviranomaista ratkaisemaan, onko sen syytä ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen perusteella.
 • Hätätyö harkittava tapauskohtaisesti
 • Neuvottelu asiakkaan/tilaajan kanssa

Lomanansainta

 • Karanteenin ajalta kaikki työpäivät katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi.

Sairauden ehkäisy ja tartuntaepäily

Työnantajalla on työturvallisuuslain mukainen velvollisuus huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työnantajan kannattaa ohjeistaa työpaikalla, miten koronavirustartuntaa voidaan parhaiten ehkäistä ja miten työntekijän tulisi toimia epäillessään tartuntaa.

Työterveyslaitos ohjeistaa ottamaan ensi sijassa yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse ja toimimaan sieltä saatujen ohjeiden mukaan.

Taudin leviämisen ehkäisemiseksi voi olla perusteltua hyväksyä työntekijän oma ilmoitus sairastumisesta sen sijaan, että vaaditaan heti lääkärintodistus, sekä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan etätyöskentelyä esimerkiksi työmatkalta palaamisen jälkeen.

Koko henkilöstö on tärkeää pitää informoituna siitä, miten tilanteessa toimitaan. HALI kehottaa nimeämään vastuuhenkilöt, myös viestinnästä vastaavan. Asiakkaille ja heidän läheisilleen on tärkeää viestiä esimerkiksi mahdollisista vierailujen rajoittamisista jne. Ja tietenkin siitä, että asiakasturvallisuus ja hyvä hoito ja hoiva varmistetaan parhaalla mahdollisella tavalla.